LLO-223-06/2012 Łódź, 25 października 2012 r. Do Wykonawców

advertisement
LLO-223-06/2012
Łódź, 25 października 2012 r.
Do Wykonawców
dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.”Wykonanie usług całodobowej ochrony osób i mienia oraz
utrzymania czystości wewnątrz budynku, na drogach wjazdowych, chodnikach, drogach i parkingach
wraz z pielęgnacją zieleni wokół budynku Delegatury NIK w Łodzi przy ul. Kilińskiego 210.”
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, że w przedmiotowym
postępowaniu wpłynęło pytanie, na które udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie :
Co rozumie Zamawiający przez "nakaz zajęcia majątku Wykonawcy" ( zapis w umowie, par. 4, pkt.5),
czy chodzi o każde zajęcie majątku czy takie, które uniemożliwiałoby Wykonawcy wykonanie danej
usługi ochrony?
Odpowiedź:
Zawarte w projekcie umowy pojęcie "zajęcia majątku Wykonawcy" jako jednej z przesłanek odstąpienia
przez Zamawiającego od umowy odnosi się tylko do takiej sytuacji gdy owo zajęcie uniemożliwia
Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia.
Download