UMOWA zlecenie - BIP Urząd Miasta Jelenia Góra

advertisement
UMOWA nr 272…………..
zawarta w dniu ………2012 r. w Jeleniej Górze, pomiędzy:
Miastem Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra,
posiadającym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry – Marcina Zawiłę
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta – Janiny Nadolskiej
a
……………………………………………………………………………….
zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”,
W wyniku przeprowadzonego postępowania w formie pisemnego rozeznania cenowego oraz
upublicznienia zamówienia na stronie internetowej Miasta Jeleniej Góry w związku z art. 4
pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2010
r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do organizacji oraz przeprowadzenia
warsztatów kuglarskich wraz z czytaniem bajek dla dzieci i rozdawaniem gadżetów
promocyjnych podczas organizowanej w dniu 8 czerwca 2013 r. w Parku Zdrojowym w
Jeleniej Górze- Cieplicach, II edycji Festiwalu Kultury Żydowskiej w ramach projektu
„Kultura Żydowska na pograniczu polsko-czeskim”, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika
Czeska 2007-2013.
2. Zakres przedmiotu umowy dotyczy:
a) Organizacji i prowadzenia żydowskich warsztatów kuglarskich obejmujących: pokaz
chodzenia na szczudłach i malowanie buzi dzieciom w dniu 8 czerwca w godz. od
13.00 do 17.30.
Do każdej atrakcji wymagany jest udział co najmniej dwóch animatorów/szczudlarzy.
Wykonawca zapewnia we własnym zakresie materiały niezbędne do prawidłowego
wykonania usługi m.in.: farbki do malowania twarzy itp.
b) Rozdawania uczestnikom Festiwalu gadżetów promocyjnych w postaci balonów w
godz. od 13.00 do 17.30.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie i osobę do ich bieżącego
pompowania.
Balony w ilości 1000 sztuk zapewnia Zamawiający.
Minimalna ilość osób do rozdawania balonów – 2 osoby
c) Czytania bajek żydowskich ze sceny.
1
Projekt współfinansowany ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Czeska 2007-2013
Wykonawca zapewnia osobę do czytania bajek żydowskich ze sceny w przewie
pomiędzy koncertem, a spektaklem (ok. 45 minut). Treść bajek musi zostać
zaakceptowana przez Zamawiającego.
3. Osoby zaangażowane w realizację usługi zobowiązane są posiadać strój nawiązujący do
tematyki Festiwalu
4. Dokładne godziny oraz scenariusz przebiegu Festiwalu Zamawiający udostępni
Wykonawcy na tydzień przed terminem imprezy
5. Integralną częścią niniejszej umowy jest:
a) zapytanie ofertowe,
b) oferta wraz z załącznikami.
§2
Wynagrodzenie i forma zapłaty
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości
…………….. zł brutto (słownie: ………….. zł).
2. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi po jego wykonaniu i odbiorze
przez Zamawiającego.
3. Podstawę do wystawienia rachunku/faktury obejmującego wynagrodzenie za
wykonany i odebrany przedmiot umowy stanowi Protokół zdawczo – odbiorczy
ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia, podpisany przez Zamawiającego i
Wykonawcę.
4. Rachunek/faktura za wykonane prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatny
przelewem na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jego otrzymania wraz z
Protokołem zdawczo - odbiorczym.
5. Wykonawca zobowiązany jest do poprawnego wystawienia rachunku na:
Miasto Jelenia Góra
pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra
NIP 611-000-38-99
§3
PRAWO ODSTĄPIENIA
Strony postanawiają, że oprócz okoliczności wymienionych w Kodeksie Cywilnym,
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
a) Zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy.
b) Zostanie wydany nakaz zajęcia mienia Wykonawcy.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie
mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
2
Projekt współfinansowany ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Czeska 2007-2013
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§4
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy lub za nie realizowanie przedmiotu umowy zgodnie z
umową w wysokości 5 % ceny określonej w § 2.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego: w wysokości 5% ceny określonej w § 2 z
wyłączeniem sytuacji określonej w § 3 ust. 2.
§5
Postanowienia końcowe
1. Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy rozstrzyga właściwy Sąd dla siedziby
Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
3
Projekt współfinansowany ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Czeska 2007-2013
Download