Wzór umowy

advertisement
UMOWA
Zawarta w dniu ……………………………………………………….. 2015 r. w Gdańsku w
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o
wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na dostawę trzech zestawów komputerowych i jednego urządzenia
wielofunkcyjnego.
pomiędzy
Pomorskim Urzędem Wojewódzkim , ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk w imieniu i na
rzecz którego działa :Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk,
zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
a
reprezentowanym przez:
zwanym dalej Wykonawcą
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest dostawa:
- trzy zestawy komputerowe
- jedno urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka, faks).
2. Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia…………… ,
która wraz z SIWZ, stanowi załącznik do umowy.
§2
Strony ustalają termin realizacji zamówienia do 10 dni od zawarcia umowy.
§3
1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za dostarczenie przedmiotu umowy,
o którym mowa §1 na kwotę:
- trzy zestawy komputerowe netto ………………….. złotych
- trzy zestawy komputerowe brutto ………………..
złotych
(słownie:………………………………………………..), w tym ………. podatku VAT:
………………………………………………….. złotych.
- jedno urządzenie wielofunkcyjne netto ………………….. złotych
- jedno urządzenie wielofunkcyjne brutto ………………..
złotych
(słownie:………………………………………………..), w tym ………. podatku VAT:
………………………………………………….. złotych.
Razem trzy zestawy komputerowe i jedno urządzenie wielofunkcyjne;
netto …………………………… złotych
brutto …………………………. złotych
(słownie:………………………………………………..), w tym ………. podatku VAT:
………………………………………………….. złotych
2. Rozliczenie nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury po
protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy.
3. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od otrzymania faktury
przez Zamawiającego. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
4. Fakturę należy wystawić na:
Pomorski Urząd Wojewódzki , ul. Okopowa 21/27 ,
80-810 Gdańsk NIP: 583-10-66-122
5. Podstawę do wystawienia faktury stanowi zrealizowanie umowy potwierdzone podpisanym
przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru.
§4
1. Dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi do siedziby Zamawiającego:
- Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku, ul. Na Stoku
48
2. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o przygotowanej dostawie
przedmiotu umowy do odbioru co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem przed terminem
dostawy określonym w § 2 umowy.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy pod w/w adresy na własny koszt i ryzyko.
4. Z czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony pisemny protokół .
5. W trakcie odbioru Wykonawca m in.:
1. umożliwi kontrolę zgodności przedmiotu odbioru z wymaganiami szczegółowo określonymi
w SIWZ zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę
2. przekaże stosowne dokumenty (techniczne)
§5
Wykonawca udziela Zamawiającemu …………….. miesięcznej gwarancji na przedmiot
umowy, licząc od daty protokolarnego odbioru.
§6
Dane kontaktowe
Strony ustalają następujące dane kontaktowe osób dla potrzeb serwisu:
Imię i Nazwisko
Telefon/Faks
e-mail
Ze strony Zamawiającego
Ze strony Wykonawcy
§7
1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości
wynagrodzenia netto, określonego § 3 ust. 1.
- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych,
w wysokości 20% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. Zamawiający upoważniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy, bez składania w tym zakresie odrębnych oświadczeń.
4. W przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy, w tym wymaganych przez niego
dokumentów umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości
lub części w ciągu 20 dni od dnia stwierdzenia, że opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy
wyniesie 5 dni w stosunku do terminu, o którym mowa §2. W przypadku odstąpienia od umowy
w części Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonaną i odebraną część przedmiotu umowy.
§8
1. Strony będą dążyły do ugodowego załatwienia sporów wynikających w trakcie realizacji
niniejszej umowy.
2. W razie niemożności osiągnięcia ugody spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą
dopuszczalne w granicach unormowania przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
§10
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§11
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
Zamawiający:
Wykonawca:
Download