Załącznik nr 5 - Projekt umowy

advertisement
UMOWA
"Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego dla Nowy Szpital w
Olkuszu z zagwarantowaniem opcjonalnego finansowania inwestycji w formie
leasingu operacyjnego"
zawarta w dniu……………. r . w Olkuszu pomiędzy:
Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. 1000-lecia 13, 32-300
Olkusz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000310871,NIP 9552268113, REGON 320592435.
reprezentowany przez:
……………………………
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
,a
………………………, z siedzibą w ………., ul. ……………………., …..-….. ………………..,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy …………………… Wydział ……….
Gospodarczy KRS pod nr KRS ……………., NIP …………………, REGON
……………………..,
reprezentowaną przez:
…………………………….
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu
prądotwórczego dla Nowy Szpital w Olkuszu z zagwarantowaniem opcjonalnego
finansowania inwestycji w formie leasingu operacyjnego zgodnie ofertą z
dnia……………………………….
2. Prace objęte przedmiotem zamówienia:
Dla zapewnienia awaryjnego zasilania obiektu w przypadku awarii, zastosowany będzie
agregat prądotwórczy przystosowany do pracy ciągłej z mocą 400 kVA wraz z układem
SZR. Agregat prądotwórczy w wersji obudowanej do montażu na zewnątrz.
W CELU POTWIERDZENIA PARAMETRÓW NALEŻY
KATALOGOWE PRODUCENTÓW SILNIKA, PRĄDNICY
DOŁĄCZYĆ KARTY
I AGREGATU LUB
OŚWIADCZENIA
PODZESPOŁÓW.
PRODUCENTÓW
LUB
GENERALNYCH
IMPORTERÓW
Parametry techniczne:
1. Moc PRP wg PN-ISO 8528: min. 400 kVA / 320 kW
2. Moc COP wg PN-ISO 8528: min. 340 kVA / 272 kW
3. Load Factor (Współczynnik średniego obciążenia) nie mniejszy niż 0,85
4. Utrzymanie prądu zwarciowego 3xIn (300% prądu znamionowego) przez min. 10s
5. Układ wtryskowy sterowany elektronicznie oparty na listwie wysokiego ciśnienia
„common rail” - niedopuszczalne jest zastosowanie mechanicznego sterowania
wtryskiwaczami.
6. Agregat ma spełniać warunki dyrektywy emisji substancji szkodliwych STAGE III A
7. Klasa regulacji G3 wg PN-ISO 8528
8. Silnik musi mieć gwarancję pewnego rozruchu do temperatury, oleju i cieczy
chłodzącej, – minus 20 st. C. UWAGA: rozruch musi być wykonalny bez używania
dodatkowych układów podgrzewania silnika i/lub mieszanki tj. grzałki, świece żarowe itp.
Rozruch ma następować natychmiast po wciśnięciu przycisku START.
9. Prądnica: moc znamionowa prądnicy, ciągła co najmniej 410 kVA / 328 kW przy 50
Hz / 40 st. C
10. Moc przeciążeniowa prądnicy 1h /12h 450 kVA / 360 kW
11.Konstrukcja: synchroniczna, samowzbudna, samoregulująca, bezszczotkowa,
jednołożyskowa
12. Wejście do podania sygnału startu i stopu z zewnętrznego układu SZR
Prace towarzyszące:
- wykonanie posadowienia agregatu na prefabrykowanej płycie lub płytach drogowych
lub słupach fundamentowych
- ułożenie kabli odbioru mocy do 30 mb trasy kablowej
- ułożenie niezbędnej instalacji elektrycznej: przewody, końcówki kablowe,
zabezpieczenia
- montaż układu SZR w pomieszczeniu rozdzielni
- rozładunek i posadowienie agregatu
- montaż, podłączenie, uruchomienie,
- pierwsze uruchomienie zespołu i próby pod obciążeniem obiektu (z paliwem na
rozruch)
- podłączenie sterownika
- przeszkolenie obsługi pod względem prawidłowej eksploatacji zespołu
- należy przekazać Zamawiającemu w 1 x egzemplarz dokumentacji w języku polskim w
wersji papierowej oraz 1 x egzemplarz dokumentacji w języku polskim w wersji
elektronicznej zapisanej na CD
- wszelkie uzgodnienia, wykonanie projektu, składanie wniosków i uzyskanie decyzji z
Zakładem Energetycznym
3. Wykonanie zamówienia wymagane jest w sposób zapewniający funkcjonowanie innych
pomieszczeń Zamawiającego.
4. Sprzedawca gwarantuje, że przedmiot umowy oferowany Kupującemu jest nowy i w
pełni sprawny. Nadto przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych, nie
stanowi przedmiotu zabezpieczenia, nie jest przedmiotem żadnego postępowania
egzekucyjnego oraz spełnia wszystkie normy stawiane tego typu urządzeniom.
5. Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie do 20.06.2016 r.
Dostawa agregatu w terminie do dnia 31.05.2016 r.
Pozostałe prace budowlano-instalacyjne wraz z uzyskaniem pozwoleń z Zakładem
Energetycznym i uruchomieniem do dnia 20.06.2016 r.
§2
1. Zamawiający nabywa własność przedmiotu umowy za łączną kwotę ………. zł brutto
(słownie: ………………… zł 00/100).
2. Wynagrodzenie powyższe obejmuje cały koszt realizacji przedmiotu umowy,
ubezpieczenia, koszt materiałów, VAT itd.
3. Zapłata ceny za przedmiot umowy nastąpi w terminie 60 dni od daty przekazania
faktury i po dokonaniu przez strony odbioru bez uwag i zastrzeżeń Kupującego.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji leasingu płatność zostanie
uregulowana zgodnie z harmonogramem leasingowym, który stanowić będzie
załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
5. Strony uzgadniają, iż płatność wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonanie robót
budowlanych nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez
Wykonawcę, w oparciu o bez wad i usterek, końcowy protokół odbioru, sporządzony
po zakończeniu prac i potwierdzany przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego przedstawiciela Zamawiającego.
6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego
Kupującego.
7. Płatności dokonywane będą w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany
przez Sprzedawcę.
1.
2.
3.
4.
5.
§3
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z
odbytą wiją lokalną na obiekcie, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz uzgodnieniami z Zamawiającym.
Wykonawca oświadcza, że posiada stosowną wiedzę i doświadczenie oraz, że
zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami polskimi i
międzynarodowymi.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia atestów/certyfikatów dla materiałów
i urządzeń przeznaczonych do zamontowania.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych
zaakceptowanych przez Zamawiającego.
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bhp oraz odpowiednio oznakuje i
zabezpieczy miejsce robót i rozbiórki.
§4
1. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
2. Zamawiający jest uprawniony do wydawania poleceń Wykonawcy, związanych z
jakością i ilością prac, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy.
3. Z ramienia Zamawiającego funkcję przedstawiciela nadzoru pełnić będzie:
……………………………………………………………………………………………..…….
4. Z
ramienia
Wykonawcy
funkcję
przedstawiciela
pełnić
będzie:
……………………………………………………………………………………………..…….
5. Prace nieobjęte przedmiotem umowy oraz roboty dodatkowe i zamienne mogą być
wykonywane wyłącznie na podstawie protokołu konieczności, zatwierdzonego przez
Zamawiającego. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane jedynie
prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zapobieżenie awarii.
6. Wykonawca zawiadomi nadzorującego o konieczności wykonania prac dodatkowych
nie objętych przedmiotem umowy lub zamiennych
w terminie 7 dni przed
przystąpieniem do ich wykonania.
§5
1. Wykonawca gwarantuje nieodpłatnie usuwanie usterek i wad ujawnionych w okresie
rękojmi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego
mailem bądź faxem usterki lub wady.
2. Okres rękojmi ustala się na okres 12 miesięcy na roboty naprawcze i materiały.
3. Okres rękojmi liczy się od dnia następnego po dokonaniu odbioru końcowego.
4. Dodatkowo Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane
roboty na okres ………… miesięcy.
5. Dokument gwarancji określający jej warunki i zakres Wykonawca przekaże
Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu umowy.
6. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania
ujawnionych przez Zamawiającego przy odbiorze bądź w okresie gwarancji wad i
usterek w terminie 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy drogą mailową bądź
faxem o wadzie bądź usterce.
§6
1. Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy w ciągu 7
dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru.
2. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone usterki lub wady, to
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do
czasu usunięcia usterek i wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia a umożliwiają użytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, może on obniżyć odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,
3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub żądać od
Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół
komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych zawierający wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.
1.
2.
3.
4.
5.
§7
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od całości lub
części umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu
przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1 ust.5 w wysokości 0,8% wartości
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, jednak nie mniej niż 50 zł za każdy
dzień opóźnienia.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad i
usterek ujawnionych przy odbiorze bądź w okresie rękojmi i gwarancji w terminach
określonych w § 5 ust. 1 i 6 umowy w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia
umownego brutto Wykonawcy jednakże nie mniej niż 50 zł za każdy dzień
opóźnienia.
Każda ze stron umowy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej
szkody.
Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 1-3 Zamawiający
będzie upoważniony do potrącenia kwoty tych kar z faktury Wykonawcy.
§8
1. Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od umowy przysługującego
Zamawiającemu na podstawie przepisów księgi III tytułu VII kodeksu cywilnego,
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy (lub od jej części) w
terminie 30 dni od dnia zaistnienia następujących okoliczności:
1) niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy i opóźnienia się z jego
zakończeniem co najmniej o 7 dni,
2) realizacji umowy z nienależytą starannością.
§9
1. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe
przepisy Kodeksu Cywilnego
§10
1. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
3. Strony zobowiązują się do wskazania zmian adresów do doręczeń pod rygorem
przyjęcia, że korespondencja wysłana pod adres dotychczasowy jest doręczana
skutecznie.
WYKONAWCA
…………………………………….
Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 - Oferta złożona przez Oferenta
Załącznik nr 2 - Harmonogram leasingu
ZAMAWIAJĄCY
…………………………………….
Download