08.05.2017.16.17.00

advertisement
Załącznik nr 6 do SIWZ
WZÓR - UMOWA NR WKI.ZP.272…..2017.AA
Postępowanie nr WKI.ZP.271.24.2017.AA
Część I
zawarta w dniu ……...2017 r. w Dobrej pomiędzy:
1) Gminą Dobra, ul. Szczecińska 16a; 72-003 Dobra; NIP 851-294-80-83; REGON 811685496 zwaną
w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Teresę Dera – Wójta Gminy Dobra
a
2) ……………………………………………,
reprezentowanym przez:
p. …………………………..
zwanym w treści umowy Wykonawcą.
1.
2.
3.
§1
Przedmiotem niniejszej umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jest wykonanie usługi polegającej na
czyszczeniu dróg, chodników oraz parkingów gminnych na terenie Gminy Dobra w roku 2017.
Przedmiot umowy obejmuje część I - polegającą na świadczeniu usługi w miejscowościach:
Bezrzecze, Wołczkowo, Dobra, Buk, Sławoszewo, Grzepnica, Łęgi, Rzędziny i Stolec.
Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi załącznik do niniejszej umowy.
§2
Umowa zostaje zawarta na okres nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy do 30.11.2017 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
§3
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na czyszczeniu dróg, chodników
oraz parkingów znajdujących się na działkach gminnych na terenie Gminy Dobra.
Wykonawca zobowiązuje się do stosowania się do wskazówek i poleceń Zamawiającego w
zakresie wykonywania przedmiotu umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu określonych szacunkowo ilości usług
do wykonania lub ich przerwania w toku wykonywania przedmiotu umowy bez prawa Wykonawcy
do zgłaszania roszczeń finansowych z tego tytułu.
Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy
posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa
(w szczególności przepisami BHP).
Odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących
pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z wykonywanymi usługami, w tym także
ruchem pojazdów i sprzętu, ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu oraz utrudnienia w ruchu związane
z wykonywanymi usługami.
Wykonawca zobowiązuje się realizować prace określone w § 1 umowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami w zakresie ochrony środowiska oraz zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
str. 1
1.
2.
§4
Odpowiedzialnym za wykonanie zamówienia ze strony Zamawiającego jest – p. Karolina
Zacharska, tel. kontaktowy nr 091 311 33 81.
Odpowiedzialnym za wykonanie zamówienia ze strony Wykonawcy jest – p.
……………………………………, tel. kontaktowy nr …………………………….. .
§5
Wynagrodzenie za przedmiot umowy naliczane będzie na podstawie iloczynu długości drogi na
której wykonano usługę oraz cen jednostkowych ustalonych poniżej.
2. Ceny jednostkowe za wykonanie usługi wraz z podatkiem VAT:
1) cenę jednostkową /brutto/ za 1 m2 oczyszczanie chodników - ……..
2) cenę jednostkową /brutto/ za 1 km oczyszczenia nawierzchni jezdni - …….
3) cenę jednostkową /brutto/ za 1 m2 oczyszczenia nawierzchni parkingu - ……..
3. Rozliczenie następować będzie sukcesywnie po każdorazowym zakończeniu prac zleconego odcinka
drogi i podpisaniu protokołu odbioru.
4. Maksymalne zobowiązanie Gminy Dobra z tytułu realizacji niniejszej umowy wyniesie:
……………………. zł brutto (słownie: …………………………………………..).
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płacone w terminie 21 dni od doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury zamawiającemu, przelewem na rachunek wykonawcy wskazany na fakturze. Do
faktury należy dołączyć obmiar wykonanych prac. Fakturę należy wystawić na następujące dane:
Nabywca:
Gmina Dobra
Ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra
NIP: 851-294-80-83
Odbiorca/Płatnik:
Urząd Gminy Dobra,
Ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra
1.
§6
1. Za każdy przypadek niewykonania usługi, bądź niewłaściwego jej wykonania Zamawiający może
naliczyć karę umowną w wysokości 15% wartości danej faktury. Przez niewłaściwe wykonanie
przedmiotu umowy rozumie się brak wykonania robót, ich nienależyte wykonanie oraz
niedostosowanie do obowiązujących standardów.
2. Strony zgodnie postanawiają, że zapłata kary umownej w przypadku o którym mowa w ust. 1 nastąpi
poprzez potrącenie z należności przysługującej wykonawcy na podstawie danej faktury.
3. Za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego niewypełnienia obowiązku zatrudnienia
pracowników na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone przez
Zamawiającego w SIWZ, niezależnie od ilości osób których uchybienie dotyczy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3 000 zł.
4. Zamawiający jest uprawniony do kontroli realizacji zadań objętych umową.
5. Wykonawca ma obowiązek udostępnienia Zamawiającemu wszystkich dokumentów oraz
udzielenia informacji celem dokonania kontroli w zakresie wymienionym w § 6 ust. 1.
6. Podstawą do stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania zadań objętych umową
stanowić będą protokoły sporządzone przez Zamawiającego i przedstawione Wykonawcy.
7. W przypadku niewykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę przez okres dłuższy
niż 2 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
str. 2
W razie trzykrotnego braku wykonania przedmiotu umowy lub nienależnego wykonania
przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy w wysokości 5 000 zł.
10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego w wysokości 5 000 zł.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
8.
§7
Wszelkie spory mogące wynikać na tle wykonania niniejszej usługi, strony zobowiązują się
rozstrzygnąć w pierwszej kolejności polubownie.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, a ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd
powszechny w Szczecinie.
1.
2.
§9
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej i potwierdzenia ich przyjęcia
przez obie strony.
Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, będzie możliwa tylko na warunkach i w zakresie przewidzianych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia jeżeli zmiany te są dla Zamawiającego korzystne lub
wynikły z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
w szczególności w przypadkach wymienionych poniżej:
a. Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec przesunięciu o czas występowania przeszkód
o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do
zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”) np. zdarzenia
nieleżące po żadnej ze stron umowy.
§ 10
Umowa została sporządzona i podpisana w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, a trzy egzemplarze dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Kontrasygnata Skarbnika Gminy Dobra
str. 3
Download