Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

advertisement
Załącznik nr 6
Do zapytania ofertowego
WZÓR UMOWY
W dniu ………………… r. pomiędzy Gminą Osieck,
reprezentowaną przez:
Panią Karolinę Zowczak - Wójta Gminy Osieck
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Joanny Bujańskiej,
zwaną dalej "Zamawiającym",
a
…………………………………………………………………………………………..
NIP …………………… , REGON ………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez …………………………………….,
po przeprowadzeniu zapytania ofertowego została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na
codziennym dowożeniu dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką od poniedziałku do
piątku w dni nauki do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii
Konopnickiej w Otwocku, ul. Majowa 17/19, 05-402 Otwock oraz odwożenie dzieci
niepełnosprawnych ze szkoły do miejsca zamieszkania.
2. Integralną częścią umowy są:
1) opis przedmiotu zamówienia,
2) adresy dzieci niepełnosprawnych
3) Szczegółowy harmonogram i sposób odbioru poszczególnych dzieci i dowozu na
zajęcia oraz ich odbioru po zajęciach i dowozu do miejsc zamieszkania, który należy
uzgodnić z rodzicami/opiekunami, kierując się tygodniowym planem zajęć lekcyjnych i
trasą dowozu, w sposób zapewniający przebywanie dziecka w podróży jak najkrócej.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia i zezwolenia wynikające z przepisów
szczególnych, dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych.
§2
1. Strony ustalają następujący termin wykonania przedmiotu umowy:
- rozpoczęcie realizacji usługi - 01 września 2015 r.
- zakończenie realizacji usługi - 24 czerwca 2016 r.
2. Przewóz dzieci niepełnosprawnych będzie się odbywał we wszystkie dni nauki w szkole
od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przerw świątecznych i dni dodatkowo wolnych
od nauki w szkole.
§3
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) odbiór usług wykonanych w ramach przedmiotu umowy oraz zapłata umówionej
ceny,
2) zapewnienie środków finansowych na realizację przedmiotu umowy,
3) informowanie Wykonawcy o ewentualnych zmianach rozkładu jazdy tj.: zmianach
planu lekcji, zmianach trasy, jej długości i godzin przewozów dzieci
niepełnosprawnych.
§4
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1) bezpieczny przewóz dzieci niepełnosprawnych do i z placówki oświatowej,
2) punktualne podstawianie środka transportu w miejsca wyznaczone przez
Zamawiającego oraz bezpieczne, sprawne i bez opóźnień przewożenie dzieci
niepełnosprawnych, nie powodujące zakłóceń w procesie dydaktycznym,
3) wykonywanie usługi w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia,
a w szczególności bezpieczeństwo ruchu drogowego,
4) zabezpieczenie na potrzeby realizacji niniejszej umowy środka transportu
dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,
5) zapewnienie kierowcy uprawnionego do kierowania środkiem transportu do przewozu
określonego w niniejszej umowie oraz zapewnienie opiekuna na czas przejazdu dzieci,
6) środek transportu przeznaczony do realizacji zamówienia musi spełniać warunki
dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych, a także inne zapewniające bezpieczny
przewóz dzieci niepełnosprawnych,
7) oznakowanie środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych, zgodnie
z ustawą Prawo o ruchu drogowym,
8) utrzymanie środka transportu przeznaczonego do realizacji usługi w należytym stanie
technicznym,
9) kierowca musi legitymować się prawem jazdy odpowiedniej kategorii i innymi
uprawnieniami wymaganymi przepisami prawa w zakresie przewozu osób zgodnie
z warunkami niniejszej umowy, w całym okresie realizacji przedmiotu umowy,
10) opiekunowie muszą legitymować się zaświadczeniami o ukończeniu kursu
pierwszej pomocy z wynikiem pozytywnym,
11) osoby realizujące przedmiot umowy – kierowca i opiekun - nie mogą być karane za
przestępstwa określone w rozdziale XXV Kodeksu karnego,
12) utrzymanie w całym okresie realizacji umowy ochrony ubezpieczeniowej
w zakresie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzonej przez niego
działalności, oraz pakietu ubezpieczeń O.C. środka transportu przeznaczonego do
realizacji usługi,
13) organizacja przewozu dzieci niepełnosprawnych z uwzględnieniem zmian planu
lekcji, zmiany trasy, jej długości i godzin przewozów.
Wykonawca będzie zobowiązany świadczyć usługę przy użyciu środka transportu
wskazanego w ofercie lub innego o parametrach spełniających wymagania określone
w opisie przedmiotu zamówienia.
Podczas przewozu dzieci niepełnosprawnych Wykonawca nie może przewozić osób
trzecich.
§5
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się wynagrodzenie
ilościowo-ryczałtowe wynikające z oferty Wykonawcy i ustalone na podstawie iloczynu
ceny ryczałtowej za 1 km zrealizowanej usługi i liczby przejechanych kilometrów.
Cena ryczałtowa za 1 km realizacji usługi wynosi netto: ……….. zł/km + podatek VAT
….% w kwocie ….. zł = …… zł/km brutto (słownie: ……………... )
Wartość zamówienia ogółem (przez cały okres objęty umową) wynosi szacunkowo:
…………………..brutto
(słownie: …………………………………………………..)
Cena określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji.
Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do
prawidłowego wykonania umowy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz
złożoną przez Wykonawcę ofertą.
Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest złożyć fakturę w terminie 7 dni po
zakończeniu miesiąca kalendarzowego wraz z zestawieniem liczby dni oraz liczby
faktycznie przejechanych kilometrów w danym miesiącu.
7. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu z konta Zamawiającego na rachunek
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty dostarczenia
Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej i zatwierdzonej faktury
VAT.
§6
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w ustalonym terminie oraz
trybie, obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary
umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a) za każde nieterminowe, z winy Wykonawcy, dowiezienie lub odwiezienie dzieci w
wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, zgodnie z § 5 pkt 3 niniejszej
umowy,
b) za każde nie dowiezienie lub nie odwiezienie dzieci w wysokości 0,8%
wynagrodzenia umownego, zgodnie z § 5 pkt 3 niniejszej umowy
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za nieterminowe płatności w wysokości
0,2% zaległego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, jeżeli jest to
spowodowane winą Zamawiającego.
4. Strony mogą dochodzić odszkodowań z tytułu szkód przewyższających kary umowne na
zasadach ogólnych.
§7
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie, w następujących
przypadkach:
1. Wykonawcy, gdy Zamawiający nie reguluje na bieżąco zapłaty za faktury i zwleka
z zapłatą dłużej niż 3 miesiące, licząc od terminu ustalonego w umowie.
2. Zamawiającemu, gdy Wykonawca niewłaściwie wykonuje przedmiot umowy, powodując
przerwy w nauce uczniów, bądź narażając dzieci na niebezpieczeństwo.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§8
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy oraz określenie warunków zmian, w
szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
1) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków
zdarzenia losowego wywołanego czynnikami zewnętrznymi, którego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami,
3) zmiany środka transportu, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot
umowy, na inny o nie gorszych parametrach,
4) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT,
5) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował
Zamawiający.
§9
W sprawach nienormowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy ustawy
Kodeks cywilny.
§ 10
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:
Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
2 dla
Download