Za* - Pzmiuw.pl

advertisement
Zał. Nr 2 do siwz
- Wzór umowy
Umowa nr …………..
W dniu ............... 2013 r. w Rzeszowie pomiędzy Podkarpackim Zarządem Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, reprezentowanym przez:
1. Stanisława Stachurę
2. Zdzisławę Klus
- Dyrektora
- Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomicznych – Głównego Księgowego
zwanym dalej „Zamawiającym”
a …............................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba Wykonawcy)
NIP: ………………………… REGON: ……………………………..
reprezentowanym przez:
.........................................................................................................................................................................
(imiona, nazwiska i stanowiska umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
zwanym dalej „Wykonawcą”,
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu w trybie
przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania operatu szacunkowego wyceny
nieruchomości gruntowych zajętych pod zrealizowane zadanie p. n.: „Przygotowanie dokumentacji i
terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego – „Modernizacja lewostronnego
obwałowania rzeki Wisłoki na długości 3,275 km oraz budowa obwałowania o łącznej długości
0,840 km w miejscowości: Podleszany – Książnice, gmina Mielec, woj. podkarpackie”.
2. Przedmiot umowy obejmuje:
Wycenę nieruchomości gruntowych dla 2 działek:
obręb 40 Książnice:
- dz. Nr 244/2 o pow. 0,1878 ha
- dz. Nr 244/3 o pow. 0,0697 ha
§2
Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu umowy:
Rozpoczęcie - z dniem zawarcia umowy
Zakończenie – 07.06.2013 r.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac zgodnie z wymogami:
1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst jedn. Dz. U. z 2010 Nr
102, poz. 651 z późn. zm.),
1
2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i
sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.),
3) standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń
Rzeczoznawców Majątkowych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonania operatu w dwóch egzemplarzach,
2) wykonania zestawienia zawierającego następujące dane:
 liczba porządkowa,
 właściciel, władający i jego adres,
 bonitacja, użytek, klasa,
 nr działki,
 nr KW,
 powierzchnia działki,
 cena jednostkowa za 1 m2,
 cena działki do wykupu
§4
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie w formie ryczałtu.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wynosi:
- netto: ……………………… zł
(słownie: .......................................……………………………………………………………………………………………...… )
- z podatkiem VAT: .............................z ł
(słownie: ..…………………………………………………………………………………………….…………………………………….. )
3. Ustalone w tej formie wynagrodzenie pozostaje niezmienne do czasu zakończenia przedmiotu
umowy i jego odbioru i Wykonawca nie może domagać się zapłaty wynagrodzenia wyższego z
zastrzeżeniem § 4 ust. 4 umowy.
4. Podatek od towarów i usług VAT naliczony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku zmiany podatku VAT nastąpi zmiana wynagrodzenia ryczałtowego brutto, która
zostanie wprowadzona w formie aneksu do umowy.
5. Cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty związane z
wykonaniem przedmiotu umowy w tym między innymi: koszty wszelkich prac i czynności
związanych z opracowaniem operatu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
§5
1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się jedną fakturą
wystawioną po zakończeniu i odbiorze bez zastrzeżeń przez Zamawiającego wykonanych prac.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez strony umowy protokół odbioru bez
zastrzeżeń.
3. Termin zapłaty faktury Wykonawcy wynosi do 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
4. Faktura płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.
5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej
NIP 813-29-54-321 oraz, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu.
7. Zamawiający nie udziela zaliczek.
§6
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą
naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:
2
2.
3.
4.
5.
6.
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, liczonej
od terminu zakończenia,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w
wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na
usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto) ustalonego w § 4 ust. 2
umowy.
Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy będą naliczane w razie wykonania prawa
odstąpienia od umowy przez strony w oparciu o zapisy niniejszej umowy jak również odstąpienia
dokonanego na podstawie Kodeksu Cywilnego.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań
umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca będzie ponosił
odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w KC.
W przypadku wystąpienia zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowiązań przyjętych
niniejsza umową, Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranej przez siebie innej firmie na
koszt Wykonawcy – zachowując przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody spowodowanej
w/w zwłoką.
* Odpowiedzialność P. ................... i P. .................... za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy reguluje art. 141 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
* - ma zastosowanie, gdy Wykonawcy występują wspólnie, ubiegając się o udzielenie zamówienia
7. **Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki, związane z realizacją niniejszej umowy, bez
ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.
** ma zastosowanie gdy Wykonawcą jest spółka jawna
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§7
Zamawiający może odstąpić od umowy:
a) w wypadkach wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego regulującego umowę o dzieło,
Odstąpienie od umowy w powyższych przypadkach nastąpi w terminie do 30 dni od zaistnienia
zdarzeń będących powodem odstąpienia powodujące
b) w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art.
145 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z
późn. zm.).
§8
1. Przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy.
2. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres 12 m-cy licząc od daty jego
odbioru.
§9
1. Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, dopuszcza możliwość zmian
istotnych postanowień zawartych w niniejszej umowie, w tym w szczególności dotyczy to
przedmiotu zamówienia, terminu wykonania umowy, ustalonego wynagrodzenia, w
następujących przypadkach:
3
a) Zmiany przepisów prawnych dotyczących przedmiotu umowy, jeżeli zmiana przepisów wymaga
zmiany postanowień umowy;
b) Sytuacji niezależnych od stron umowy;
c) Gdy potrzeba wprowadzenia zmian do umowy wynika z przyczyn natury technicznej i prawnej.
2. Zamawiający ponadto dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy w sytuacji, gdy
Wykonawca zakończy realizację przedmiotu umowy przed terminem.
3. Zmiana ustalonego w umowie wynagrodzenia nastąpi, gdy zaistnieją zdarzenia objęte regulacją §
4 ust. 4 umowy.
4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, 2, 3 niniejszego paragrafu mogą być wprowadzone w
następującym trybie:
a) W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, 2, 3 Wykonawca zwróci się do
Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne
uzasadnienie. Wniosek winien być złożony w formie pisemnej, niezwłocznie i przed
wprowadzeniem zmian.
b) Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy
dokona oceny zasadności zmiany umowy.
c) Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane na podstawie obustronnie
uzgodnionych aneksów do Umowy.
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych( tekst jedn. Dz. U. z
2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu
postępowania cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygał będzie właściwy rzeczowo sąd
powszechny w Rzeszowie.
§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: po 2 egzemplarze dla każdej ze
stron.
Zamawiający:
Wykonawca:
4
Download