umowa - WORD Jelenia Góra

advertisement
Zał. Nr 3
UMOWA DOSTAWY
W dniu …………………… 2017 roku w Jeleniej Górze, pomiędzy:
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Rataja 9 58-560
Jelenia Góra, NIP 611-21-57-632 reprezentowanym przez Dyrektora - Roberta Tarsę
zwanymi w dalszej części umowy Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
reprezentowanym przez:……………………………………………
W rezultacie przeprowadzenia postępowania w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), na podstawie Zarządzenia Nr
1/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze z dnia 17 kwietnia
2014r., w sprawie wprowadzenia „Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30
000 euro”, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa 3 samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów
państwowych na kat. B, o parametrach zgodnych z treścią zapytania ofertowego, w tym z
„Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym Załączniki Nr ………… do zapytania ofertowego
oraz ofertą Wykonawcy.
2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu
przedmiotu umowy, określonego w ust. 1.
3. Złożony przez Wykonawcę formularz ofertowy z dnia …………………. zgodny
z wymaganiami opracowanymi dla zapytania ofertowego nr …………… na dostawę samochodów
osobowych przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów państwowych na kat. B dla
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze stanowić będą integralną część
umowy (załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy), a ich postanowienia będą egzekwowane
przy realizacji umowy.
§2
1. Wykonawca dostarczy Przedmiot zamówienia określony w § 1 w terminie …… dni od dnia
zawarcia umowy.
2. Pojazdy zostaną odebrane w siedzibie Zamawiającego, w obecności upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego w godzinach od 9.00 do 14.00,
z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Podczas odbioru zostanie sprawdzona zgodność przedmiotu zamówienia z wymogami
technicznymi. Na okoliczność odbioru, o którym mowa, strony sporządzą protokół zdawczo –
odbiorczy. Po jego sporządzeniu Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia rachunku
(faktury) Zamawiającemu. Protokół powinien być sporządzony bez uwag.
4. Wraz z pojazdami Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1) świadectwa homologacji i karty pojazdu,
2) instrukcje obsługi,
3) książki gwarancyjne,
4) książki serwisowe,
§3
1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, wynikające
z oferty Wykonawcy, w wysokości:
……………….
PLN
netto
(słownie:
………………………………………………..)
+ podatek VAT ……………………… PLN
brutto: …………………………… PLN (słownie: ………………………………. złotych)
2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w rachunku, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku.
3. Podstawą wystawienia rachunku jest podpisanie bez uwag przez Zamawiającego protokołu
zdawczo – odbiorczego.
4. Wykonawca wyraża zgodę na montaż instalacji gazowej przez Zamawiającego. Montaż
instalacji gazowej nie spowoduje utraty gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez
Wykonawcę zamówienia.
§4
1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony Przedmiot umowy stanowi jego własność i nie jest
obciążony prawami na rzecz osób trzecich.
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony Przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, kompletny,
wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, wyprodukowany w roku
dostawy.
3. Wykonawca oświadcza, że:
1) Wykonawca udziela 3 lat gwarancji jakości oraz wyraża zgodę, aby rękojmia była równa
okresowi udzielonej gwarancji,
2) gwarancja wskazana w pkt 1 nie będzie ograniczona ze względu na sposób użytkowania
pojazdu – przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy.
4. W okresie trzyletniej gwarancji Wykonawca zapewnia obsługę gwarancyjną w autoryzowanej
stacji w odległości nie większej niż 70 km od siedziby Zamawiającego, która zlokalizowana
jest…………………………………………………………………………………………………………………………….
5. W okresie gwarancji czas usunięcia awarii w autoryzowanej stacji obsługi wynosi 7 dni od
momentu jej zgłoszenia.
1.
1)
2)
2.
§5
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę,
w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy;
opóźnienia z tytułu nieterminowego dostarczenia przedmiotu umowy – w wysokości 0,2%
wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn
obciążających Zamawiającego, w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, z
wyjątkiem odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. b.
§6
1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione ze swoich odpowiedzialności za wypełnienie swoich
zobowiązań zawartych w umowie z powodu siły wyższej, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej
będą miały miejsce. Okoliczności siły wyższej są to takie, które są nieprzewidywalne lub są
nieuchronnymi zdarzeniami o nadzwyczajnym charakterze i które są poza kontrolą stron, takie jak
pożar, powódź, katastrofy narodowe, wojna, zamieszki państwowe lub embarga.
2. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie
drugą stronę w terminie 10 dni od rozpoczęcia zaistnienia tejże lub od momentu powstania obaw,
że mogą zaistnieć okoliczności siły wyższej.
3. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która
z faktu tego wywodzi skutki prawne.
§7
Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§8
Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:
a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy,
b) zaszły okoliczności powodujące, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
2. Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli:
a) Zamawiający bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpi do odbioru przedmiotu umowy,
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że na skutek zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych względem niego.
4. Odstąpienie od umowy powinno być w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia – pod rygorem
nieważności odstąpienia.
§9
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności takiej zmiany.
§ 10
1. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowiązują się
przede wszystkim załatwić polubownie, a nie dające się usunąć wątpliwości poddają pod
rozstrzygnięcie właściwego dla Inwestora sądu powszechnego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
Zamawiający, a jeden Wykonawca.
WYKONAWCA:
Z A M A W I A J Ą C Y:
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards