1AM2017 Zał. nr 3 do SIWZ

advertisement
Zał. nr 3 do SIWZ
Wzór umowy
Oznaczenie sprawy: 1/AM/2017
UMOWA NR 1-…../AM/2017
W dniu . . . . . . . . . . . . . . . . w Poznaniu pomiędzy Akademią Muzyczną w Poznaniu, ul. Święty Marcin
87 , zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez :
1. Marcina Elbanowskiego – Kanclerza
z jednej strony, a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , zwanym dalej
Wykonawcą, reprezentowanym przez :
1.
..............................
z drugiej strony, została zawarta umowa o następującej treści :
§ 1.
Zamawiający powierza, a Wykonawca wybrany w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu
o przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu
……………………………. – część …………………………. zamówienia, na warunkach określonych w
SIWZ i zgodnie ze złożoną ofertą.
§ 2.
1. Strony ustalają termin wykonania umowy: 15 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Przedmiot umowy odebrany zostanie przez Pedagogów dokonujących oceny instrumentów w
kryterium „Jakość”, powołanych w skład Komisji przetargową przez Zamawiającego.
3. Przez odbiór należy rozumieć sprawdzenie ilości, parametrów techniczno-funkcjonalnych
dostarczonego instrumentu oraz sprawdzenie dostarczonego przez Wykonawcę oświadczenia
gwarancyjnego w formie karty gwarancyjnej.
4. Czynności odbioru polegające na sprawdzeniu ilości oraz parametrów techniczno-funkcjonalnych
(walory brzmieniowe, stan techniczny, rodzaj i jakość materiałów, z których wykonany jest
instrument), nastąpią na etapie oceny ofert, zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 15 SIWZ.
5. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół odbioru, który stanowić będzie podstawę do
wystawienia faktury przez Wykonawcę.
§ 3.
1.
2.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określa się na kwotę netto: . . . . . . zł
plus podatek VAT w wysokości . . . . . . . . . . zł co daje kwotę brutto : . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł.
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, obejmujące
transport, wyładunek, wniesienie, montaż i pierwsze strojenie.
§ 4.
1. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową.
2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego.
§ 5.
Zapłata należności za przedmiot umowy nastąpi w drodze przelewu z konta Zamawiającego na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego wraz
z dokumentami odbiorowymi (protokół odbioru, karta gwarancyjna).
§ 6.
1. Okres gwarancji na przedmiot umowy określa oferta i liczony jest od dnia odbioru przedmiotu
umowy.
1
Zał. nr 3 do SIWZ
Wzór umowy
Oznaczenie sprawy: 1/AM/2017
2. Ewentualne wady w okresie gwarancji będą usuwane przez Wykonawcę w okresie 21 dni od
momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Przedłużenie ww. okresu wymaga zgody
Zamawiającego.
3. Zamawiający będzie skutecznie zgłaszał Wykonawcy wady pisemnie lub faksem na nr
…………….………… lub drogą elektroniczną na adres e-mail: …………………………
4. W przypadku braku możliwości dotrzymania terminu określonego w pkt. 2, Wykonawca na czas
naprawy dostarczy Zamawiającemu instrument zamienny, o parametrach równoważnych instrumentu
naprawianego.
5. Jeżeli w okresie gwarancji wymagane będzie wykonanie czynności serwisowych instrumentu, to
czynności te Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia umownego. Czynności serwisowe będą
wykonywane w siedzibie zamawiającego. Jeżeli czynności serwisowe z uzasadnionych względów
powinny być wykonywane w siedzibie Wykonawcy, to koszt niezbędnej translokacji instrumentu
pokrywa Wykonawca.
6. Wykonawca przed odbiorem przedmiotu umowy dostarczy Zamawiającemu oświadczenie
gwarancyjne (dokument gwarancyjny), zgodne z przepisami K.c. (Dział III Gwarancja przy
sprzedaży).
7. Treść oświadczenia gwarancyjnego nie może być sprzeczna z treścią niniejszego paragrafu.
8. Ustawowy okres rękojmi za wady ustala się na równi z zadeklarowanym w ofercie okresem gwarancji.
9. Zamawiający może dochodzić swoich praw z tytułu rękojmi za wady albo z tytułu gwarancji.
§ 7.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy
brutto za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy
brutto za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy
brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji, liczony od dnia, w którym
wady najpóźniej powinny być usunięte.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy
brutto za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, z wyłączeniem przypadku określonego w art.
145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
6. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli opóźnienie w oddaniu przedmiotu
umowy przekroczy 15 dni.
§ 8.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy, jeżeli wynika to z przyczyn nieleżących
po stronie Wykonawcy (opóźnienia z winy producenta lub dystrybutora), a Wykonawca zdoła to
w sposób rzetelny i jednoznaczny udokumentować. Zmiana terminu wykonania umowy wymaga zgody
Zamawiającego i formy pisemnego aneksu do niniejszej umowy.
3. Sprawy sporne rozstrzyga Sąd Powszechny właściwy dla miejsca zawarcia umowy.
4. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, pozostających na prawach
oryginału, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY :
WYKONAWCA :
2
Download