umowa o wykonanie

advertisement
PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE PRAC
rozbudowa magazynu wyrobów gotowych w Nochowie
zawarta w Nochowie, dnia ………………… . r. pomiędzy
I.
„SPÓJNIA” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o.
Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS nr 0000097025, Kapitał
zakładowy 4.910.500,00 zł.
W imieniu i na rzecz której działa - Paweł Wachowiak – Prezes Zarządu,
zwana Zamawiającym.
II.
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
w imieniu i na rzecz którego działa
……………………………………………………
zwany Wykonawcą.
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dla Zamawiającego prac: rozbudowa
magazynu wyrobów gotowych w Nochowie. ------------------------------------------------2. Wykonawca wykonuje swoje prace na podstawie dokumentacji technicznej
opracowanej i przekazanej przez Zamawiającego. ------------------------------------------3. Umowa w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje wykonanie robót w całości
zgodnie z przedstawionym projektem oraz kosztorysem. -----------------------------------4. Wynagrodzenie obejmuje wykonanie całości prac, dostaw materiałów , pracy sprzętu,
kosztów mediów, zaplecza socjalnego pracowników oraz zabezpieczenia placu
budowy, Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i inne koszty
związane z wykonaniem i przekazaniem obiektu Zamawiającemu. ----------------------§2
1. Zamawiający zobowiązuje się wskazać i udostępnić Wykonawcy teren wykonania
prac do dnia ……………….. r. ----------------------------------------------------------------------2. Warunkiem rozpoczęcia prac jest pozwolenie na budowę, które zostanie przekazane
Wykonawcy przez Zamawiającego.------------------------------------------------------------§3
1. Termin wykonania przez Wykonawcę wszystkich prac, Strony ustalają na dzień
………….…… r. -------------------------------------------------------------------------------------2. Termin wykonania prac może ulec przesunięciu ze względu na warunki
atmosferyczne:
- temperaturę powietrza poniżej 0ºC mierzoną o godzinie 8:00 ----------------------------- wiatr o sile powyżej 10 m/s --------------------------------------------------------------------- ulewne deszcze. ----------------------------------------------------------------------------------Wyżej wymienione sytuacje muszą zostać odnotowane i potwierdzone przez inspektora
nadzoru w dzienniku budowy. --------------------------------------------------------------------3. W dniu zakończenia prac Strony dokonają technicznego odbioru przedmiotu niniejszej
umowy w formie protokołu zdawczo – odbiorczego, co stanowić będzie podstawę do
4.
5.
6.
7.
8.
9.
wystawienia przez Wykonawcę faktury. Po wykonaniu przedmiotu umowy
Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o terminie odbioru. Zamawiający
winien powołać komisję odbiorową w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia do
odbioru. --------------------------------------------------------------------------------------------W przypadku stwierdzenia przez komisję niewykonania wszystkich prac Zamawiający
może odstąpić od odbioru. W takim przypadku Wykonawca dokona powtórnego
zgłoszenia zakończenia prac, a Zamawiający wyznaczy nowy termin odbioru zgodny z
pkt 3. ------------------------------------------------------------------------------------------------Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną, nie zgłasza doń
zastrzeżeń oraz oświadcza, że przedmiotowa dokumentacja umożliwia w całości
wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający poniesie koszty wykonania innych prac
jedynie wówczas gdy są to prace spoza zakresu przedmiotu umowy i to takie na
wykonanie których wyraził on zgodę. Wykonawca nie może wykonywać bez zgody
Zamawiającego innego zakresu prac, odbiegającego od określonych
w
dokumentacji.–
Powierzenie wykonania prac podwykonawcy może nastąpić jedynie za wiedzą i
pisemną zgodą Zamawiającego. ----------------------------------------------------------------Wszystkie prace wykonane zostaną z obowiązującymi przepisami BHP, a pracownicy
Wykonawcy będą posiadać stosowne badania oraz uprawnienia. Wykonawca jest
zobowiązany do opracowania planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie -Wykonawca powoła kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia w
Osobie …………………………………………………….. --------------------------------Osobami reprezentującymi strony na budowie będą:
Ze strony zamawiającego: ……………………………………… -------------------------Ze strony wykonawcy: ………………………………………….. -------------------------
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy po zakończeniu
robót w terminie 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz
z protokołem odbioru kwotę ………………… zł + VAT, to jest łącznie kwotę
(słownie …………………………………………………………………….../100) --------------2. Zamawiający przewiduje możliwość wystawiania przez Wykonawcę faktur
częściowych zgodnych z zawansowaniem prac na budowie -------------------------------§5
Na wykonane prace Wykonawca udziela rękojmi na okres 36 miesięcy. ---------------------
§6
1. Na zabezpieczenie należytego wykonania umowy i jego gwarancję oraz pokrycie
roszczeń z tytułu rękojmi za wykonanie robót Wykonawca wyraża zgodę na
potrącenie przez Zamawiającego 5% wartości faktur za wykonanie roboty.--------------------------2. Część zabezpieczenia w wysokości 70% zostanie zwrócona: ------------------------------- w ciągu 30 dni od daty bezusterkowego, końcowego odbioru robót---------------------- po usunięciu usterek określonych w końcowym protokole odbioru robót.--------------3. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 14 dni od
daty upływu okresu rękojmi bez odsetek i zostanie pomniejszona o koszty
prowadzenia rachunku bankowego od daty odbioru ostatecznego, którego
Zamawiający dokonał do daty upływu rękojmi.-----------------------------------------------------------------------------4. Należności przelane zostaną na rachunek bankowy wskazany na fakturze.--------------5. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. -----6. Strony umowy oświadczają, że są podatnikami VAT o numerach identyfikacyjnych:
Zamawiający 785 000 60 56 -------------------------------------------------------------------Wykonawca ……………….. -----------------------------------------------------------------i są upoważnieni do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. --------------------------§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Kary umowne: ---------------------------------------- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, ----------------------------------- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rękojmi za wady w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień
zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, ---------------------------------- za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto. ------------------------2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: ------------------------------------------- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0.1% wynagrodzenia
umownego netto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w
którym odbiór powinien być zakończony ----------------------------------------------------------------------- za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto. W takim
przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie części przedmiotu
umowy wykonanego do dnia odstąpienia. ----------------------------------------------------3. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić do
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. ------------------------------------
1.
2.
3.
4.
§8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, mogą być dokonywane w formie
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. --------------------------------Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na prace będące przedmiotem umowy.
Okres gwarancji liczony będzie od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy
przez Zamawiającego. ---------------------------------------------------------------------------Wykonawca przez okres gwarancji odpowiada za jakość wykonanych robót pod
warunkiem, że odebrany przedmiot umowy użytkowany będzie w sposób
technologicznie prawidłowy. -------------------------------------------------------------------W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie 14
dni. Jeżeli Wykonawca wykaże, że usunięcie wady nie jest możliwe we wskazanym
terminie okres ten zostanie wydłużony. Wykonanie naprawy gwarancyjnej przedłuża
okres gwarancji o liczbę dni w których Wykonawca usuwał wadę. ------------------------------
§9
1. Ewentualne spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą sądy powszechne właściwe
dla Zamawiającego. ----------------------------------------------------------------------------------2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego. ----------------------------------------------------------------------------------------3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej
ze stron. ----------------------------------------------------------------------------------------------WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
Download