Umowa Nr - WORD Jelenia Góra

advertisement
Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego ZO/10/2017
Umowa Nr…..
zawarta w dniu ............................ r. pomiędzy
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze, ul. Rataja 9, 58-560 Jelenia Góra
NIP 611-21-57-632
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
Dyrektora – Roberta Tarsę
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanymi w dalszej części umowy „ Wykonawcą”
Wykonawca został wyłoniony w wyniku postępowania przeprowadzonego w formie zapytania
ofertowego, w związku z brzmieniem przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), na podstawie “Regulaminu udzielania
zamówień o wartości nieprzekraczającej progu stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych”, wprowadzonego przez Dyrektora WORD w Jeleniej Górze Zarządzeniem nr 1/2014 z dnia
14-04-2014 r.
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż instalacji gazowej BRC w trzech nowo zakupionych
samochodach osobowych marki Toyota Yaris, stanowiących przedmiot własności
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul Rataja 9, 58560 Jelenia Góra, służących do przeprowadzania egzaminów państwowych na kategorię B.
2. W ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 , Wykonawca zobowiązany jest do
przeprowadzenia jednorazowego szkolenia w zakresie obsługi instalacji gazowych dla
pracowników Zamawiającego, korzystających ze wskazanych samochodów.
3. Termin szkolenia, o którym mowa w ust. 2 , zostanie ustalony za porozumieniem stron.
§2
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia
umowy.
§3
1. W celu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować
instalację gazową BRC, na własny koszt, w nieprzekraczalnym terminie określonym w § 2.
2. Odbioru przedmiotu umowy dokonają przedstawiciele stron w siedzibie Wykonawcy.
Dowodem zrealizowania przedmiotu umowy, będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia
przedmiotu umowy (sporządzenie protokołu odbioru) przez upoważnionego pracownika
Zamawiającego, o którym mowa w ust. 7, dokonującego odbioru przedmiotu umowy, bez
zastrzeżeń i wad.
3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy, bez wad.
4. W przypadku stwierdzenia braków lub wad w wykonanym przedmiocie umowy, Zamawiający
zastrzega sobie prawo żądania wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy bez wad.
5. W przypadku wykonania przedmiotu umowy, niezgodnie z opisem przedmiotu umowy,
Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy jego przyjęcia.
6. Datą wykonania przedmiotu umowy jest data odbioru bez wad.
7. Za realizację przedmiotu umowy odpowiedzialne są następujące osoby:
a) ze strony Zamawiającego: …………………………………………………….
b) ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………….
§4
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi:
brutto: ……………………………. zł (słownie: ……………………………………………….. złotych i 00/100)
VAT 23 % …………………… zł (słownie: …………………………………………….. 00/100)
netto: ………………………………. zł (słownie: ……………………………………………………………../100)
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
3. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca wystawi fakturę VAT. Podstawą wystawienia
faktury będzie podpisane przez osoby uprawnione, o których mowa w § 3 ust. 7, pisemne
potwierdzenie przyjęcia przedmiotu umowy bez zastrzeżeń (protokołu odbioru).
4. Faktura płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego na rachunek Wykonawcy podany na
fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
§5
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 - miesięcznej gwarancji jakości na zamontowaną
instalację gazową bez ograniczenia limitu przebiegu.
2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1 obejmuje cały przedmiot umowy i liczy się od daty odbioru
przedmiotu umowy bez wad (podpisania protokołu odbioru).
3. Z chwilą dokonania odbioru przedmiotu umowy bez wad, Wykonawca przekaże
Zamawiającemu:
a) Kartę gwarancyjną;
b) Świadectwo homologacji;
c) Atest na zbiornik;
4. W okresie obowiązywania gwarancji, zostaną przeprowadzone 2 komisyjne przeglądy
gwarancyjne, z uwzględnieniem ust. 2.
5. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznaczy Zamawiający,
zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
6. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 1 osoba wyznaczona przez
Zamawiającego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Wykonawcę.
7. Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu
gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych
ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję
przeglądową.
8. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i
dla Wykonawcy. W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający
niezwłocznie przesyła Wykonawcy jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.
9. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie nie dłuższym
niż 2 dni kalendarzowych, od dnia ich zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego.
10. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni je w sposób
nienależyty, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i
koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące jemu na podstawie
niniejszej umowy.
§6
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy stanowią kary umowne.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia Zamawiającego od
umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust. 1 umowy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, w stosunku do terminu
określonego w § 2 umowy, w wysokości 50,00 zł.
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji,
za każdy dzień zwłoki, licząc od daty wyznaczonej na usunięcie wad, w wysokości 300,00
zł.
3) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1
umowy.
4) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1
umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość
zastrzeżonych kar.
5. Kary umowne, o których mowa w ust. 2, mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
6. Zapłacenie kary umownej za zwłokę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji przedmiotu
umowy.
§7
1. Spory między stronami mogące zaistnieć, na tle stosowania niniejszej umowy, będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Download