ogłoszenie nr 30 - Sąd Okręgowy w Krakowie

advertisement
OGŁOSZENIE nr 30 z dnia 29.10.2015 r.
o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na: dostawę przez Wykonawcę
czterech urządzeń, tj. rejestratorów cyfrowych 16-kamerowych.
1) Zamawiający:
Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7
tel./fax.: (12) 619 58 41 (12) 619 50 49
strona internetowa www.krakow.so.gov.pl
email: [email protected]
NIP: 676-10-69-043
REGON: 000322695
2) Opis przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zobowiązuje się w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy do
dostarczenia urządzeń, tj. czterech rejestratorów 16-kamerowych do wskazanych
przez Zamawiającego miejsc, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku
nr 1 do wzoru umowy,
b) przedmiot zamówienia będzie dostarczony transportem Wykonawcy:
a) do siedziby Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 11,
34-200 Sucha Beskidzka – dwa rejestratory 16-kamerowe,
b) do siedziby Sądu Rejonowego w Miechowie pl. Kościuszki 3a,
32-200 Miechów – dwa rejestratory 16-kamerowe,
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3) Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.
4) Dane osoby do kontaktu:
Kraków – Piotr Jędrzejowski tel. 12 619 58 41.
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 8:00 - 14:00
5) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów
ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
6) Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę:
Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień
o podobnym charakterze. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunku na podstawie
oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7 lit. f).
7) Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów:
Wraz z ofertą osoby uczestniczące w postępowaniu winny, pod rygorem wykluczenia,
przedstawić następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
c) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności
względnie wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
d) zaświadczenie z KRK w stosunku do Wykonawcy oraz osób fizycznych wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się niniejszą specyfikacją i z wzorem umowy oraz
o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń;
f) oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia;
8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
a) kryterium ceny – 90 %
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej”: oferta min./oferta badana x 90 x 100 %
b) kryterium gwarancji – 10 %
(w przedziale od 24 m-cy do 48 m-cy)
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„więcej lepiej”: oferta badana/oferta max. x 10 x 100 %
Uwaga: w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż okres
48 m-cy Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 48 m-cy, natomiast w przypadku
zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 24 m-ce, Zamawiający ofertę
odrzuci.
9) Miejsce i termin składania/otwarcia ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy
Rondzie 7 - II p. pok. E-233, do dnia 05.11.2015 r. do godz. 1200.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy
Rondzie 7, w pok. E-233, II p., w dniu 05.11.2015 r. o godz. 1215.
10) Załączniki do niniejszego ogłoszenia:
a) formularz ofertowy
b) wzór umowy wraz z załącznikami
11) Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta ma być sporządzona w języku polskim
i w formie pisemnej. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty zgodnie
z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. Wszystkie kartki lub strony (w przypadku
dwustronnego zadrukowania) winny być ponumerowane i trwale spięte. Wszelkie kopie
dokumentów winny być potwierdzone za „zgodność z oryginałem” przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy na każdej zadrukowanej stronie załączonej kopii. Dokumenty
w formie oryginału nie muszą zawierać podpisu i imiennej pieczęci upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy, nie podlegają również zwrotowi. Wymagane dokumenty muszą
być ważne i aktualne. Wszelkie nanoszone poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być
parafowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i datowane. Oferta winna być
złożona w zaklejonej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Wykonawcy lub opisanej
w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, z dopiskiem:
„Oferta na dostawę czterech urządzeń, tj. rejestratorów cyfrowych 16-kamerowych. Nie
otwierać przed dniem 05.11.2015 r. godz. 12:15”.
Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do
oferty w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionej kopii, chyba że pełnomocnictwo
zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy.
12) Informacje dodatkowe:
Umowę należy podpisać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
13) Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
14) Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie
zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.
15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn
oraz zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy
przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
Download