plik do pobrania - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

advertisement
Załącznik nr 3
PROJEKT
UMOWA
zawarta w dniu ……………. 2011 roku
pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach ul. Św. Leonarda 7, reprezentowanym przez:
1. Ryszarda Żołyniaka – Prezesa Zarządu
2. Grażynę Janik – Główną Księgową
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
…………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
…………………………………..
…………………………………..
zwanym dalej WYKONAWCĄ
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez ZAMAWIAJĄCEGO oferty na podstawie art.
4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759 ze zm.). Część przedmiotu umowy jest planowana do dofinansowania ze środków
UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – XV priorytet Pomoc
techniczna – Fundusz Spójności.
§1
1.
Przedmiotem umowy jest dostawa do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach fabrycznie nowego, gotowego do pracy
sprzętu komputerowego, wraz z fabryczną gwarancją, zgodnie z ofertą, stanowiącą załącznik
nr 1 do umowy.
2.
WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie
uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty podpisania
umowy, środkiem transportu WYKONAWCY i na koszt WYKONAWCY.
Zamówienie częściowo współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
§2
1.
Za zrealizowanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, ZAMAWIAJĄCY zapłaci brutto
kwotę (zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy) w wysokości
……………………. zł (słownie złotych: ……………………………………………………).
2.
Podstawą do rozliczenia pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ jest faktura –
płatna w terminie 14 dni od jej otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO, po potwierdzeniu
odbioru przedmiotu zamówienia dokonanego przez ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie
protokołu odbioru, o którym mowa w § 3.
3.
Płatność nastąpi przelewem na konto WYKONAWCY.
§3
1. WYKONAWCA oświadcza, że przedmiot umowy został przed dostawą przetestowany, jest
fabrycznie nowy i sprawny technicznie.
2. Odbiór przedmiotu umowy zostanie udokumentowany protokołem odbioru, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do umowy, podpisanym przez przedstawiciela WYKONAWCY
i ZAMAWIAJĄCEGO.
3. Do podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 2, jest upoważniony:
1) po stronie WYKONAWCY:
…………………………………
2) po stronie ZAMAWIAJĄCEGO:
Michał Chaba
4. WYKONAWCA oświadcza, że osoba wskazana jako upoważniona do podpisania protokołu
odbioru po stronie WYKONAWCY jest pracownikiem WYKONAWCY.
5. Protokół odbioru stanowi potwierdzenie dostarczenia przedmiotu umowy, o którym mowa
w § 2 ust. 2.
6. Protokół odbioru sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
7. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności dokonanej dostawy
w terminie 10 dni od daty podpisania protokołu odbioru. W przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości w wykonaniu dostawy, WYKONAWCA zostanie poinformowany
o stwierdzonych brakach i konieczności wymiany wadliwie dostarczonego przedmiotu umowy.
8. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze przedmiotu umowy lub w wyniku weryfikacji wad,
ZAMAWIAJĄCY wyznacza termin ich usunięcia nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych.
9. Czynności WYKONAWCY określone w ust. 7 i 8 dokonywane są w ramach wynagrodzenia
określonego w § 2.
Zamówienie częściowo współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
§4
1. WYKONAWCA udziela gwarancji jakości na dostarczony sprzęt w wymiarze określonym
w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
2. WYKONAWCA gwarantuje serwis techniczny w okresie gwarancyjnym. Świadczenie usług
gwarancyjnych odbywać się będzie w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO.
3. Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki określa się na 24 godziny.
4. W przypadku niemożliwości naprawy danego sprzętu na miejscu, WYKONAWCA na
żądanie ZAMAWIAJĄCEGO dostarczy na okres naprawy sprzęt zastępczy.
5. Wszelkie naprawy gwarancyjne są bezpłatne i nie powodują dodatkowych opłat za transport
i dojazd.
§5
1.
Strony z tytułu nieterminowego wykonania umowy stosować będą odpowiednio kary
umowne:
1) WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną:
a) z tytułu niedotrzymania przez WYKONAWCĘ terminu określonego w § 1 ust. 2 –
w wysokości 1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki,
b) z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy dostawie – w wysokości 1%
wartości umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu wyznaczonego
Wykonawcy terminu usunięcia wad,
c) z tytułu niewykonania umowy lub przerwania wykonania umowy przez
WYKONAWCĘ – w wysokości 10% wartości umowy,
d) z tytułu odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA – w wysokości 10% wartości umowy,
e) z tytułu niedotrzymania podanego w § 4 ust. 3 czasu rozpoczęcia działań serwisowych
w okresie gwarancyjnym – w wysokości 50 zł brutto za każdą godzinę opóźnienia;
2) ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną:
a) z tytułu nieprzystąpienia do odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO w terminie
określonym w § 1 ust. 2 – w wysokości 1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki,
b) z tytułu odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi ZAMAWIAJĄCY – w wysokości 10% wartości umowy.
2.
Kary, o których mowa w ust. 1 będą płacone przelewem na wskazane przez
ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ rachunki bankowe, w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia doręczenia żądania zapłaty kary umownej.
3.
Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kary umownej z faktury wystawionej przez
Wykonawcę.
Zamówienie częściowo współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
4.
Niezależnie od ww. kar ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli
szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
§6
1.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze
stron.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
Zamówienie częściowo współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Załącznik nr 2
do umowy
z dnia …………..………2011 r.
Kielce, … ……… 2011 r.
Protokół odbioru
sprzętu komputerowego
Niniejszym potwierdza się dostawę następującego sprzętu w ramach zamówienia ZOP-240-46/11
na dostawę do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach fabrycznie nowego, gotowego do pracy sprzętu komputerowego, wraz z fabryczną
gwarancją, obejmującego:
1. Komputer stacjonarny
w ilości ………. szt., marka …………….….……… model ………..………….……
o następujących numerach seryjnych:
………………………………………………………………………………………………
2. Monitor LCD/LED z głośnikami
w ilości ………. szt., marka …………….….……… model ………..………….……
o następujących numerach seryjnych:
………………………………………………………………………………………………
3. Kolorowa drukarka laserowa A3
w ilości ………. szt., marka …………….….……… model ………..………….……
o następujących numerach seryjnych:
………………………………………………………………………………………………
4. Skaner kolorowy A4
w ilości ………. szt., marka …………….….……… model ………..………….……
o następujących numerach seryjnych:
………………………………………………………………………………………………
Przedmiot zamówienia dostarczono
z warunkami określonymi w umowie.
..............................................................
Ze strony WYKONAWCY
nowy,
kompletny,
sprawny technicznie,
zgodnie
..............................................................
Ze strony ZAMAWIAJĄCEGO
Zamówienie częściowo współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Download