proj um_wymiana oleju

advertisement
UMOWA NR _____/_____
W dniu __________ w Kleczewie, pomiędzy:
Eko-Surowce Sp. z o.o., z siedzibą w Kleczewie (62-540), ul. 600-lecia 9, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 00000332872, NIP 665-289-69-07, REGON
301047046, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują:
– Zygmunt Andrzejak – Prezes Zarządu
– Krzysztof Pawelec – Członek Zarządu
a
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……..:
 _________________________________ – __________________________
 _________________________________ – __________________________
została zawarta o umowa następującej treści:
§1
1.
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegającym na:
Wymiana oleju grzewczego w instalacji grzewczej stacjonarnej prasy hydraulicznej - Wagener
do wulkanizacji taśm przenośnikowych
zgodnie z zakresem szczegółowo określonym w Załączniku nr 1 do umowy.
2.
W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą w szczególności:
1)
2)
3)
4)
opracowanie i wykonanie projektu dotyczącego zakresu usługi.
wykonanie wymiany oleju grzewczego w instalacji grzewczej stacjonarnej prasy hydraulicznej Wagener w zakresie objętym Załącznikiem nr 1 do umowy.
wykonanie niezbędnych testów w trakcie cyklicznej pracy prasy, w tym pomiarów spadków
ciśnień na instalacji dla parametrów krytycznych pracy prasy oraz pomiarów skuteczności
filtracji układu bocznikowego.
przekazanie Zamawiającemu opracowanej dokumentacji technicznej z załączonymi protokołami
z pomiarów oraz deklaracji zgodności i atestów na zastosowane materiały.
3.
Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej
i obowiązującymi przepisami prawa.
4.
Wszelkie materiały i urządzenia potrzebne do wykonania przedmiotu zapewnia Wykonawca.
5.
Wykonawca zabezpieczy miejsce realizacji przedmiotu umowy przed kradzieżą, pod względem bhp
i ppoż. oraz wszystkie miejsca wykonywania robót oraz miejsca składowania materiałów zgodnie
z przepisami – na swój koszt.
6.
Wykonawca, jako wytwórca odpadów powstałych podczas realizacji umowy jest zobowiązany
i odpowiedzialny do utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7.
Przedmiot umowy nie jest objęty prawem autorskim.
§2
Termin wykonania przedmiotu umowy wyznaczono do dnia: __________.
_________________________________________________________________________________________________________
Strona 1 z 4
§3
1.
Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu umowy wynosi:
(słownie: …………………………………………………… złotych netto).
……………
zł
2.
Wymienione wyżej wynagrodzenie stanowi kwotę ryczałtową zgodnie z art. 632 Kc.
3.
Do wyżej wymienionego wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT.
netto
§4
1.
Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela 24 miesięcy gwarancji, licząc od daty
zakończenia przez Zamawiającego protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.
2.
Uprawnienia z tytułu rękojmi wykonywane będą wg zasad określonych w Kodeksie Cywilnym.
3.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć stwierdzone wady w terminie do 7 dni
roboczych, od daty pisemnego ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
4.
Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas liczony od zgłoszenia wady przez Zamawiającego
do dnia jej usunięcia.
§5
1.
Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez
Wykonawcę i Zamawiającego.
2.
Ze strony Zamawiającego nad wykonaniem przedmiotu umowy obowiązki pełnić będzie:
Zbigniew Pawlaczyk, tel. 063 247 63 63.
3.
Nadzór ze strony Wykonawcy nad wykonaniem przedmiotu umowy pełnić będzie:
_________________________ tel. ___________________.
4.
Zamawiający wyznaczy datę czynności protokolarnego odbioru w ciągu 14 dni od daty
zawiadomienia go o gotowości do odbioru.
5.
Zamawiający zakończy czynność odbioru najpóźniej w 7 dniu roboczym od daty rozpoczęcia
czynności odbioru.
§6
Jeżeli Zamawiający mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru nie wyznaczy terminu
odbioru i nie przystąpi do odbioru, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez
powołaną do tego komisję, zawiadamiając o tym Zamawiającego. Protokół taki stanowi podstawę
do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia.
§7
1.
Strony ustalają, że Wykonawca wystawi fakturę końcową po wykonaniu całości przedmiotu umowy
i odbiorze protokołu wykonania i odbioru przedmiotu umowy.
2.
Zapłata faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy odbędzie się będzie przelewem z konta
Zamawiającego na rachunek Wykonawcy ______________________________________________.
3.
Termin zapłaty należności ustala się na 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
4.
Datą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy jest data obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
5.
Wykonawca i Zamawiający są płatnikami podatku VAT.
NIP Wykonawcy:
NIP Zamawiającego:
6.
- ……………………
- 665-289-69-07
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury (na podstawie potwierdzonego
protokołu odbioru wykonanego przedmiotu umowy) bez podpisu Zamawiającego.
_________________________________________________________________________________________________________
Strona 2 z 4
§8
1.
2.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a)
za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu umowy,
b)
za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,3%
wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,
c)
za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze i okresie gwarancji oraz
rękojmi w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu umowy
za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia, w którym wada lub usterka winna być usunięta.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych
od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto za tę część przedmiotu
umowy, która nie została wykonana na skutek odstąpienia.
§9
Gdy kara umowna nie pokrywa szkody Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
§ 10
1.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2.
Ewentualne spory wynikłe między stronami na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygane będą
przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egz. otrzymuje
Zamawiający i jeden egz. Wykonawca.
PODPISY
WYKONAWCA:
ZAMAWIAJĄCY:
_________________________________________________________________________________________________________
Strona 3 z 4
Załącznik nr 1
do umowy z dnia ________
Wymiana oleju grzewczego w instalacji grzewczej stacjonarnej prasy do wulkanizacji taśm
przenośnikowych
Zakres usługi:

Modyfikacja rurociągów poprzez wykonanie włazów rewizyjnych na instalacji do płukania.

Płukanie rurociągów olejowych instalacji termooleju.

Czyszczenie zbiorników.

Dostawa oleju Mobiltherm 605 w ilości 26.000 litrów.

Dostawa oleju płucznego w ilości 2.000 litrów.

Filtracja wstępna dostarczonego oleju.

Wykonanie płukania hydrodynamicznego olejem płucznym.

Zalanie instalacji termooleju nowym olejem.

Utylizacja zużytego oleju.

Zapewnienie nadzoru nad rozruchem po modernizacji układu.

Czas wykonania usługi max. 4 tygodnie.
_________________________________________________________________________________________________________
Strona 4 z 4
Download