zał.nr 4 umowa

advertisement
Umowa o roboty wzór
–zał. Nr 4
Zawarta w dniu pomiędzy Gminą Miasta Sanoka, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1 NIP 6871787673
REGON 370440710 reprezentowaną przez:
1
2.
zwanym w dalszej części Umowy "Zamawiającym", a
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”:
§1
Zamawiający zleca, a „Wykonawca” wykona następujące roboty budowlane: remont schodów
przy budynku samorządowego Przedszkola nr 1
Zakres rzeczowy robót określa: kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowiącej załącznik
do niniejszej umowy.
§2
Integralną część umowy stanowią:
kosztorys Wykonawcy
§3
Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych określonych w § 1 nastąpi od dnia
natomiast zakończenie nastąpi do dnia 18.06.2017 r.
§4
Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie:
§5
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
§6
Wykonawca zobowiązuje się w czasie robót zapewnić na terenie budowy w granicach
przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów
bhp, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń terenu
i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym.
Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie nie późniejszym
niż termin odbioru końcowego wykonanych robót.
§7
Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić
i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie powinno objąć roboty i urządzenia oraz sprzęt budowy.
§8
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tej
branży normami.
Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (art. 10)
to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami
technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego
wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami
technicznymi.
Zamawiający (inspektor nadzoru) ma prawo żądać okazania w/w dokumentów od
Wykonawcy oraz wykonanie przez niego badań jakościowo-ilościowych stosowanych
materiałów i wyrobów budowlanych.
§9
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić „Wykonawcy” wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu umowy w wysokości:
2. Do wyżej wymienionej kwoty oblicza się obowiązujący podatek VAT.
3. Podana powyżej kwota na wykonanie przedmiotu umowy jest kwotą zbudowaną
z ryczałtowych cen jednostkowych i może ulec zmniejszeniu.
§ 10
1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a. W wysokości 0.1% za każdy dzień zwłoki od wartości robót objętych Umową za
nieterminowe wykonanie robót przez Wykonawcę.
b/. W wysokości 20% od wartości robót objętych Umową, za odstąpienie od Umowy
przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca
3. Zamawiający zastrzega dochodzenie odszkodowania uzupełniającego jeżeli
szkoda przekracza wysokość kar określonych w ust.2.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo przerwania robót i odstąpienia od umowy bez
wyznaczenia dodatkowego terminu w przypadku stosowania materiałów innych niż
przyjęto w kosztorysie ofertowym z jednoczesnym zastosowaniem kar jak w ust.2.
5. Wszelkie usterki wykazane w protokole końcowego odbioru robót oraz stwierdzone
w okresie gwarancji winne być usunięte w terminie 14 dni pod groźbą kary za każdy dzień
zwłoki w wysokości 50,00 zł.
§ 11
Termin gwarancji wynosi 3 lata od daty odbioru.
1.
2.
3.
4.
§ 12
Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą .
Faktura płatna w ciągu 30 dni od daty przedłożenia w Urzędzie Miasta Sanoka wraz
z protokołem odbioru robót.
Faktura może być wystawiona po rozliczeniu rzeczowo – finansowym zadania
i przedłożeniu protokołu odbioru robót sporządzonego przez powołaną przez
Zamawiającego komisję.
W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych
odsetek za opóźnienie.
§ 13
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości w
powyższych okolicznościach.
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części umowy.
§ 14
Wszelkie mogące wyniknąć na tle Umowy spory rozstrzygać będą właściwe miejscowo
i rzeczowo Sądy powszechne.
§ 15
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową strony obowiązują przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa Budowlanego.
2. W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej nie objętej postanowieniami Umowy
zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 16
Wszelkie zmiany jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej
umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności
§ 17
Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 3 egz. dla Zamawiającego,
1 egz. dla Wykonawcy.
Zamawiający:
Wykonawca:
Download