Protokół odbioru robót budowlanych

advertisement
Protokół odbioru robót budowlanych
Data i miejsce wystawienia:..................................................................................................................
Adres (lokalizacja) obiektu budowlanego:............................................................................................
Data przeprowadzenia prac odbiorowych:............................................................................................
Nazwa i adres wykonawcy robót:.........................................................................................................
Nazwa i adres inwestora/odbiorcy robót:..............................................................................................
Dotyczy:.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Wartość robót wg umowy/faktury/rachunku* nr …................................................................wynosi
…...........................................................................................................................................................
Roboty wykonano ona na podstawie umowy nr ….......................................z dnia...............................
Charakterystyka wykonanych robót:
Zakres prac
Obmiar w jm
Wartość
Rodzaj i ilość materiałów dostarczonych przez inwestora (odbiorcę), które wykonawca
wykorzystał do robót budowlanych, żadne, niektóre(jakie?)*
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Rodzaj i ilość materiałów dostarczonych przez wykonawcę, które zostały wykorzystane do
robót budowlanych, wszystkie, żadne, niektóre (jakie?)*
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Komisja w składzie:
Przedstawiciele inwestora:....................................................................................................................
Przedstawiciele wykonawcy:................................................................................................................
Przy udziale:..........................................................................................................................................
Komisja odbiorowa po dokonaniu oględzin budowy i zapoznaniu się z dokumentami stwierdza:
1. Kompletność wykonanych robót i dostaw urządzeń oraz ich gotowość przyjęcia do
eksploatacji zgodnie z wymogami projektu budowlanego, obowiązujących przepisów i
zamówienia.
2. Zauważone
usterki/zalecenia...................................................................................................
wykonawca zobowiązuje się usunąć/wykonać do dnia............................................................
3. Roboty przedmiotowe rozpoczęto w dniu............................................................, zakończono
w dniu.................................................., odebrano w dniu..........................................................
4. Stwierdzono/nie stwierdzono* odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunków pozwolenia na budowę.
Jakie ?.........................................................................................................................................
Oświadczam że:
Znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej z art 271 kk, dotyczące poświadczenia nieprawdy
co do okoliczności mającej znaczenie prawne.
Na tym protokół zakończono i podpisano:
Przedstawiciele inwestora (odbiorcy)
Przedstawiciele zdającego (wykonawcy)
…......................................................
….............................................................
(miejscowość, data, podpis, pieczątka)
* Nie potrzebne skreślić
(miejscowość, data, podpis, pieczątka)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards