Uploaded by cziterikamper

INSTRUKCJA BEZPIECZENEGO WYKONYWANIA ROBÓT

advertisement
INSTRUKCJA BEZPIECZENEGO WYKONYWANIA ROBÓT
1. Miejsce wykonywania robót
Dach nad budynkiem LS; początek i kierunek wykonywania instalacji zostanie ustalony z
kierownictwem budowy.
2. Sposób wykonania robót
Miejsce usytuowania rozładunku materiałów będzie uzgodnione z kierownictwem budowy.
Transport kanałów będzie odbywał się przy pomocy wciągarki mechanicznej bądź też za
pomocą liny i bloczków. Podczas podawania kanałów przez cały czas będzie oraz osoba
monitorująca teren w celu zminimalizowania dostępu osób niepowołanych. Kanały zostaną
ułożone na płytach drewnianych OSB na powierzchni dachu na czas nie dłuższy niż jeden
dzień roboczy bądź też będą na bieżąco montowane do powstającej instalacji wentylacji, tak
aby nie zostały zwiane przez porywy dachu.
Tam gdzie tylko jest to możliwe powinien być stosowany sprzęt pomocniczy zapewniający bezpieczne i
dogodne wykonywanie pracy.
W przypadku braku możliwości wyeliminowania prac ręcznych, należy je tak zorganizować aby nie
przekraczano nw. Norm
Dla pracy indywidualnej:
masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać:
30 kg - przy pracy stałej,
50 kg - przy pracy dorywczej.
niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 30 kg na wysokość
powyżej 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m,
Dla pracy zespołowej:
Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m i masa 30 kg, powinno odbywać się
zespołowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadała masa nie przekraczająca:
25 kg - przy pracy stałej,
42 kg - przy pracy dorywczej.
Niedopuszczalne jest zespołowe przemieszczanie przedmiotów o masie przekraczającej 500
kg.
3. Nadzór
Bezpośredni nadzór nad robotami montażowymi będzie prowadzony na bieżąco poprzez osobę
wyznaczoną przez firmę Sigma oraz przez kierownictwo budowy.
4. Środki ochrony zbiorowej, indywidualne
- kaski, kamizelki
5. ALARMOWANIE
nr 112 Centrum Powiadomienia Ratunkowego
nr 998 Straż Pożarna
nr 999 Pogotowie Ratunkowe
nr 992 Pogotowie gazowe
nr 994 Pogotowie Wodno Kanalizacyjne
nr 997 Policja
♦ Po uzyskaniu telefonicznego połączenia należy podać :
- adres, miejsce, ulicę,
- co się dzieje,
- czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego,
- dane personalne oraz nr telefonu, z którego się mówi,
Telefony i adresy kierownictwa budowy winny być wywieszone na tablicy informacyjnej, a
ponadto znane każdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego.
6. Zasady dystrybucji niniejszego dokumentu
Na podstawie niniejszego dokumentu będzie przeprowadzane szkolenie stanowiskowe. Osoby
szkolone, obowiązkowo muszą się podpisać na liście dołączonej do IBWR.
7. Podstawowe obowiązki kierownika robót z zakresu bhp wobec zatrudnionych na budowie
pracowników i współpracujących firm podwykonawczych:
- przeprowadzać szkolenia stanowiskowe,
- zapoznawać pracowników z instrukcją bezpiecznego prowadzenia robót, oceną ryzyka zawodowego,
zagrożeniami występującymi na stanowiskach pracy oraz instrukcjami stanowiskowymi,
- egzekwować wykonanie przez pracowników zabezpieczeń zbiorowych przed upadkiem z wysokości
(wygrodzenia stref niebezpiecznych - pracy urządzeń budowlanych, otworów technologicznych i
krawędzi dachu, itp.),
- posiadać protokół odbioru technicznego rusztowania oraz prowadzić dokumentację BHP budowy,
- zgłaszać wszystkie zaistniałe wypadki do działu BHP i kierownikowi Budowy.
Download