Uploaded by User868

Wzór zgloszenia rozbiórki 4

advertisement
………………………………………….
Miejscowość, data
……………………………………………………………
Inwestor – imię i nazwisko lub nazwa
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Adres inwestora
………………………………………………………………………………………
Telefon, e-Mail
……………………………………………………………
Pełnomocnik do doręczeń – imię i nazwisko
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
Adres pełnomocnika
………………………………………………
Nazwa organu administracji
architektoniczno-budowlanej
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………..………
Adres organu administracji
architektoniczno-budowlanej
………………………………………………………………………………………
Telefon, e-Mail
ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zgodnie z art. 31 ust. 2 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zgłaszam zamiar rozbiórki obiektu budowlanego
znajdującego się na nieruchomości położonej w:
Adres obiektu budowlanego:
Miejscowość: ………………………………………………..… Gmina: ………………………………………………………………..…
Ulica …………………………..…………..………………………. Numer ………..……………………………………………………….....
Dane ewidencyjne obiektu budowlanego:
Obręb………………………..…………………………….……… , Arkusz ...........................................................................;
Działka/działki nr.......................................................................................................................................... .
Rodzaj i zakres robót rozbiórkowych ……………………………………………………………………………………………………………..………
…………….….………….…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
Sposób wykonywania robót rozbiórkowych: ………………………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Termin rozpoczęcia robót rozbiórkowych: ……………………………………………………………………………………………………………….
Załączniki:
1.
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
2.
Inne wymagane dokumenty ………………………………………………..
(wymienić)
3.
Dokument stwierdzający udzielenie ewentualnego pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub
kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem
……………………………………………………………
Podpis inwestora lub pełnomocnika
Pouczenie
1.
2.
Zgłoszenia wymaga rozbiórka budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o
wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości – art. 31 ust. 1 pkt ustawy Prawo
budowlane.
Zgodnie z art. 31 ust. 2 oraz art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do wykonywania robót budowlanych można
przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż
po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
Download