Oświadczenie kierownika budowy

advertisement
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
dla Powiatu Toruńskiego
87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76 tel./fax 56 661-19-20,
e-mail [email protected]
………………………….., dnia …………………..................
OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY
Ja niżej podpisany …………………………………………………………………………………………...
/imię i nazwisko/
dysponujący upr. bud. nr …………………………………………………………………………………...
niniejszym oświadczam, że budowa:
…………………………………………………………………………………..………………….
……….…………..…………………………………………………………………………………
……….…………..…………………………………………………………………………………
……….…………..…………………………………………………………………………………
(określić rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych, adres inwestycji, nr geod. dz.)
została wykonana zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami
Ponadto oświadczam, że:
1. teren budowy doprowadzono do należytego stanu i porządku - a także - w razie korzystania ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.
2. dokonano pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych
w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego*
3. wbudowane wyroby budowlane posiadały odpowiednie oznakowania B lub CE i załączoną
informację o wyrobie oraz instrukcję, jeżeli była wymagana. Wyroby budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie przed 1 maja 2004 r. posiadały potwierdzenie zgodności wyrobu z
odpowiednim dokumentem odniesienia. Pozostałe wyroby były wprowadzone do obrotu zgodnie
z aktualnymi przepisami.
Stwierdzam, że w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego i warunków pozwolenia na
budowę, w toku wykonywania robót budowlanych, wprowadzono następujące zmiany:
- istotne............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
- nieistotne .......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(wymienić każdą ze zmian, dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi zmianami, a w razie
potrzeby także uzupełniający opis)
Potwierdzając powyższe informuję, że znane są mi przepisy i rygory dotyczące odpowiedzialności
karnej i zawodowej zamieszczone w rozdziale 9 i 10 ustawy Prawo budowlane.
………………………….…
(podpis i pieczęć projektanta)*
………….……………….
….………………………….
(podpis i pieczęć inspektora nadzoru
inwestorskiego )*
(podpis i pieczęć kierownika budowy)
* w przypadku zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu, oświadczenie powinno być potwierdzone przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.
Załączniki: 1. Aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
2. Kserokopia uprawnień budowlanych
Download