Oświadczenie – A - kierownika budowy

advertisement
DRUK A
.................................., dnia ……………...…
( miejscowość )
……………...............….……………………..
…………...............……….…………………..
.……….......….......…………....................
( imię i nazwisko, adres kierownika budowy)
OŚWIADCZENIE – A
kierownika budowy (robót)
(dla robót budowlanych wykonanych bez odstępstw od zatwierdzonego projektu)
Pouczony o odpowiedzialności za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy ja, niżej podpisany
…...………………………………………………..........................................………..........................…………………………....
(imię i nazwisko)
pełniący obowiązki kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji wykonywanej na podstawie
decyzji:
..…………………………………………………...........................……........……………………………......................................
.…………………………………………………............................………........…………………………......................................
(nazwa organu, nr i data wydania decyzji zezwalającej na budowę)
oświadczam,
że zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U.
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), obiekt budowlany tj.:
..……………………………………………………........……………………….............................………...................................
..…………………………………………………........…………………….............................……………....................................
.………………………………………………........…………….............................……………………….....................................
(nazwa i adres inwestycji -wg decyzji zezwalającej na budowę)
Inwestor .………………………………………………........…………............................………………………….......................
(imię i nazwisko lub nazwa inwestora)
a) wykonano zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz
przepisami, dokonano pomiarów powierzchni użytkowej budynku (poszczególnych lokali
mieszkalnych) w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art.34 ust.6
pkt.1.
b) teren budowy doprowadzono do należytego stanu i porządku -a także -w razie korzystania
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.
Jednocześnie oświadczam, że wbudowane wyroby budowlane posiadały odpowiednie oznakowanie „B” lub
„CE” i załączoną informację o wyrobie, instrukcję jeżeli była wymagana.
Wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie przed 01.05.2004r., posiadały potwierdzenie
zgodności wyrobu z odpowiednim dokumentem odniesienia. Pozostałe wyroby były wprowadzone do obrotu
zgodnie z aktualnymi przepisami.
……..…………...……………… ……………
( nr uprawnień, podpis kierownika budowy)
Download