Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych

advertisement
…………………………………………………………
Miejscowość, data
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że udział pracowników tu wpisać nazwę instytucji
w szkoleniu pt. tytuł szkolenia
organizowanym przez firmę: Okręgowa Izba Radców Prawnych
które odbędzie się : data szkolenia
jest w całości finansowane ze środków publicznych w myśl ustawy o finansach publicznych.
Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr
54, poz. 535 ze zm.) powyższa usługa szkoleniowa może zostać zwolniona z naliczenia
podatku VAT.
Oświadczam
ponadto,
że
szkolenie
ma
charakter
usługi
kształcenia
zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, a udział ww. osób w przedmiotowym
szkoleniu ma na celu podniesienie ich kwalifikacji zawodowych lub uaktualnienia wiedzy.
Pozostając równocześnie w bezpośrednim związku z wykonywanymi przez te osoby
obowiązkami zawodowymi.
…………………………………………………………
Podpis
Download