(symbol komórki)

advertisement
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
nr WR-BT.271.3.2017.AK
Data………………………
OŚWIADCZENIE
Ja
niżej
podpisany/a………………………………………………………
oświadczam, że uzyskałem/am wszelkie niezbędne informacje do przygotowania
oferty i wykonania zamówienia publicznego.
Oświadczam, iż zapoznałem/am się ze wzorem umowy*/z istotnymi
postanowieniami umowy* i akceptuje go*/je* bez uwag.
……………………………………………
Podpis osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
* niepotrzebne skreślić
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards