Oświadczenie dotyczące pracy dyplomowej

advertisement
Kraków, dnia
.................................
........................................................................
Imię i nazwisko
Kraków, dnia
.................................
........................................................................
Imię i nazwisko
Oświadczenie
Oświadczenie
Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam, że przedkładana
praca dyplomowa
Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam, że przedkładana
praca dyplomowa
pt. ......................................................................................................
pt. ......................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
została napisana samodzielnie.
Jednocześnie oświadczam, że w/w praca nie narusza praw
autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83) oraz dóbr
osobistych chronionych prawem cywilnym.
W/w praca nie zawiera danych i informacji, które
uzyskałem/łam w sposób niedozwolony.
Niniejsza praca dyplomowa nie była wcześniej podstawą
żadnej innej procedury związanej z nadaniem dyplomów uczelni lub
tytułów zawodowych.
Wyrażam zgodę – nie wyrażam zgody* – na udostępnianie
pracy do celów naukowych i dydaktycznych.
...........................................................................................................
została napisana samodzielnie.
Jednocześnie oświadczam, że w/w praca nie narusza praw
autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83) oraz dóbr
osobistych chronionych prawem cywilnym.
W/w praca nie zawiera danych i informacji, które
uzyskałem/łam w sposób niedozwolony.
Niniejsza praca dyplomowa nie była wcześniej podstawą
żadnej innej procedury związanej z nadaniem dyplomów uczelni lub
tytułów zawodowych.
Wyrażam zgodę – nie wyrażam zgody* – na udostępnianie
pracy do celów naukowych i dydaktycznych.
...........................................................................................
podpis studenta (nr albumu)
* - niepotrzebne skreślić
...........................................................................................
podpis studenta (nr albumu)
* - niepotrzebne skreślić
Download