deklaracja przystąpienia studenta do bazy absolwentów

advertisement
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 22 Rektora UŚ z dnia 29 marca 2012 r.
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA STUDENTA DO BAZY ABSOLWENTÓW
IMIĘ*
NAZWISKO*
PESEL*
ADRES E – MAIL*
NUMER TELEFONU
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby monitorowania
losów zawodowych absolwentów, badania jakości kształcenia oraz innych badań naukowych
prowadzonych przez Uniwersytet Śląski, a także dla integracji środowiska akademickiego
z absolwentami Uczelni oraz w celu informowania o działalności i ofercie edukacyjnej
Uniwersytetu Śląskiego.
Jestem poinformowany(a), że przysługuje mi prawo kontroli i przetwarzania danych mnie
dotyczących, uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie ich przetwarzania oraz żądania
uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania moich danych osobowych, a także wstrzymania
ich przetwarzania lub ich usunięcia w przypadkach prawem określonych zgodnie z art. 32
ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.**
Jednocześnie oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym.
..……………………………….……………..
( podpis Studenta)
* dane niezbędne
** proszę zaznaczyć wybraną opcję stawiając znak „X” w odpowiedniej kratce
Download