KWESTIONARIUSZ DLA ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO Dane

advertisement
KWESTIONARIUSZ DLA ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO
Dane osobowe asystenta
Imię i Nazwisko
Seria i nr dowodu
osobistego
PESEL
Adres
zameldowania
Numer telefonu
E-mail
Dane do umowy
Numer konta
bankowego
Adres Urzędu
Skarbowego
NIP
Status na rynku
pracy
Informacje o wykonywanych obowiązkach
Imię i nazwisko studenta niepełnosprawnego
Rodzaj świadczonej pomocy dla studenta niepełnosprawnego
Uwagi
Oświadczam, że zawarte w kwestionariuszu informacje są prawdziwe oraz, że zapoznałem się z
regulaminem pomocy asystenta i zaakceptowałem jego warunki. Oświadczam, że wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Studentów
Niepełnosprawnych UMCS zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
Data
Podpis
Podpis osoby przyjmującej
kwestionariusz
Download