O*wiadczenie - Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w

advertisement
Oświadczenia
Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………..…………………...
/imię i nazwisko/
zamieszkały/a ………………………………..........……………………………..…………………...
/adres zamieszkania/
oświadczam
świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, że:
1) posiadam obywatelstwo polskie*,
2) posiadam obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego
obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego,
przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
3) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
4) korzystam z pełni praw publicznych,
5) nie byłem/am jak również nie jestem prawomocnie skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
.......................................................................
własnoręczny podpis
Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych innych
niż wynika to z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych , ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych zawartych w przedstawionych
przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych m.in. takich jak: adres e-mail, numer telefonu, hobby, itp.
.......................................................................
własnoręczny podpis
Należy wypełnić w przypadku zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych wizerunku (zdjęcia)
Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego
w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych.
.......................................................................
własnoręczny podpis
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie z siedzibą
w Krakowie (31-060), ul. Gazowa 15,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji,

w celu realizacji procesu rekrutacji dane mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Krakowskiego Biura
Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie oraz na mocy przepisów prawa,

posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.
.......................................................................
własnoręczny podpis
*niepotrzebne skreślić
Download