zamawiający - Celon Pharma

advertisement
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 02/2017/M/UBA1
Dane Wykonawcy:
Imię:
Nazwisko:
Stopień naukowy:
Adres:
Telefon:
e-mail:
NIP:
Celon Pharma S.A.
Ogrodowa 2a, Kiełpin
05-092 Łomianki
NIP: 118-16-42-061
W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego:
Konsultacji i porad eksperckich w dziedzinie kliniki w projekcie „Rozwój przedkliniczny i kliniczny inhibitora ścieżki
ubikwityna-proteasom jako innowacyjnego leku stosowanego w terapii nowotworów” realizowanego przez Celon
Pharma S.A.:
Poszukujemy konsultanta ds. kliniki, którego rolą będzie analiza i weryfikacja przyjętej w projekcie strategii badań
klinicznych, analizę, weryfikację i ocenę przygotowanej dokumentacji klinicznej (szczegółowo konsultacja obejmować
będzie: analizę i konsultację przygotowania dokumentacji badań klinicznych, analizę i konsultację uzyskiwanych
wyników badań, weryfikacje synopsis i protokołów badań). w ramach projektu badawczego: „Rozwój przedkliniczny i
kliniczny inhibitora ścieżki ubikwityna-proteasom jako innowacyjnego leku stosowanego w terapii nowotworów”.
Konsultant będzie odpowiedzialny za prowadzenie ww. prac oraz będzie miał prawo uczestnictwa w spotkaniach
Komitetu Sterującego Projektu. Konsultant powinien posiadać wieloletnie doświadczenie w pracy w ośrodkach
badawczych lub klinicznych.
OFERTA:
1. Składam niniejszą ofertę i oferuję za cenę …………………………………………………. zł brutto/za godzinę (słownie:
………………………………………………………………………………………………………).
2. Oświadczam, że zapoznałem się/ zapoznałam się z treścią zapytania ofertowego i uznaję się określone w nim
wymagania i zasady postępowania nie wnosząc zastrzeżeń oraz przyjmuję w całości warunki w nim zawarte, jak
również, że uzyskałem/uzyskałam wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
4. Oświadczam, że uważam się za związanego/związaną niniejszą ofertą przez czas wskazany w ofercie, tj. 7 dni od
daty wyznaczonej na składanie ofert.
5. Oświadczam, że w przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
Do oferty załączam niżej wymienione dokumenty:
1. Doświadczenie zawodowe
2. Spis publikacji
............................................................
Miejscowość, data
……….………………………………………………
/czytelny podpis albo podpis i pieczątka Wykonawcy/
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Oświadczenia do zaproszenia do składania ofert potwierdzające spełnienia warunków włączenia do konkursu ofert
Odpowiadając na ofertę usług konsultacyjnych zamieszczoną przez CELON PHARMA S.A. oświadczam, że spełniam
poniższe warunki:
1. Oświadczam, iż posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia:
a) posiadam wykształcenie wyższe (co najmniej stopień doktora habilitowanego z nauk ścisłych\medycznych lub
równoważny);
b) posiadam co najmniej 10–letnie doświadczenie w obszarze kliniki;
c) uczestniczyłem/uczestniczyłam w badaniach klinicznych co najmniej 3 leków;
d) jestem/byłem (byłam) wykonawcą przynajmniej 3 projektów badawczych;
e) jestem autorem lub współautorem co najmniej 10 recenzowanych publikacji naukowych w obszarze
ekspertyzy;
f) posiadam udokumentowane doświadczenie w zakresie współpracy przemysłu z grupami badawczymi w
jednostkach naukowych;
2. Oświadczam, że sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia.
3. Oświadczam, iż zawarte w ofercie dane są zgodne ze stanem fatycznym i prawnym (art. 233 KK)
..................................................…………………
/miejscowość i data/
………………………………………………………………………………
/czytelny podpis albo podpis i pieczątka Wykonawcy/
Download