Za**cznik nr 2 do siwz - zachodniopomorska.ohp.pl

advertisement
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Załącznik nr 2b do WZNUS
................................................................
(pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Ja (My), niżej podpisany (ni) ........................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
...........................................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy)
....................................................................................................................................................................
(adres siedziby Wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art.138 g
do 138 s (usługi społeczne i inne szczególne usługi ) na:
„Usługę przeprowadzenia i zorganizowania kursu prawa jazdy kat. B dla 3 uczestników projektu
„Akcja Aktywizacja – YEI” zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku od 18 do 24 roku życia,
którzy pozostają bez zatrudnienia, nie uczą się i nie szkolą, również dla osób z niepełnosprawnością.”
1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
1)
nie podlegania wykluczeniu;
2)
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

posiadam/posiadamy aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych na 2016 r. nadany przez
Wojewódzki Urząd Pracy w …..….……………………………………………………………..…
pod nr….………….............................................................................................................................


oświadczam, że dysponuję kadrą o wymaganych w warunkach zamówienia na usługi społeczne,
wykształceniu, kwalifikacjach i doświadczeniu.
oświadczam, że posiadam wymagany wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek
szkolenia kierowców wydany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania
numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie
oraz wysokość i opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych
wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców. (Dz. U. z 2013 r., poz. 31 ze zm.). Wpis pod
numerem ……..…………. Dotyczy powiatu: ……………..………………………….……..
ZNAK SPRAWY: ZWK-271-1/AA-YEI/2017
1
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

oświadczam, że zatrudniam/zatrudnię przy wykonywaniu usługi co najmniej 1 osobę tj.
pracownika administracyjno-biurowego lub opiekuna merytorycznego szkolenia na podstawie
zawartej z nią umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę/oświadczam, iż osobiście
wykonuję wskazane czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia – w przypadku
określonym we WZNUS (niepotrzebne skreślić).
3) W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego, polegam na zasobach następujących podmiotów
TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)
a) …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
b) …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
(wypełnić wówczas, gdy Wykonawca zaznaczył powyżej TAK i powołuje się na zasoby podmiotów trzecich)
polegam w następującym zakresie ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.
..............................., dn. ...............................
.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis
pełnomocnika Wykonawców)
ZNAK SPRAWY: ZWK-271-1/AA-YEI/2017
2
Download