oświadczenie

advertisement
Załącznik nr 2
................................................................
(pieczęć wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.
„Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i doradztwa zawodowego w ramach aktywizacji
społecznej i zawodowej projektu „O krok do przodu” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego- przeprowadzenie kursu spawania” realizowanego przez
Jastrzębie-Zdrój- Miasto na prawach Powiatu/Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu- Zdroju w
ramach Priorytetu IX -Włączenie Społeczne dla działania 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6.
– Programy Aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- tryb
pozakonkursowy, oświadczam, że:
 posiadam aktualny atest lub jednorazową zgodę na przeprowadzenie kursu spawania- wydane
przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach,
Art. 297. § 1 . Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 z późn. zm.) stanowi: Kto, w celu
uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną
działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami
publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji,
potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego
świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub
zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo
nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym
znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub
zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią art. 297 § 1 Kodeksu karnego i własnoręcznym podpisem
potwierdzam prawdziwość złożonego oświadczenia.
....................................... dnia .......................
...............................................
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy)
Download