Załącznik nr 3 do SIWZ

advertisement
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
„Człowiek – najlepsza inwestycja”
Załącznik nr 7 do SIWZ
Znak sprawy: ITU.271.02.2014
Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w Gimnazjum
w Kostomłotach w ramach projektu „Nowe perspektywy” w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015
......................................... dnia .........................................
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nie
podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi
zmianami). Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom
odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu Karnego.
Art. 297. § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej
podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami
publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez
bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony
cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony,
przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub
zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu
sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego,
określonego w § 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z elektronicznego
instrumentu płatniczego.
§ 3. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia
finansowego lub instrumentu płatniczego, określonych w § 1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo
zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego.
Data.............................................
...............................................................................
(podpis osoby/osób uprawnionej/ych do występowania
w imieniu Wykonawcy)
Pouczenie:
„(..) Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
(…) 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego;”.
„Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach”
Download