formularz ofertowy

advertisement
ZO-PWJF-01/11/2014
OFERTA
(pieczęć Wykonawcy)
1. Ja niżej podpisany/My niżej podpisani
…………………………………………………………….
będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy:
Pełna nazwa:
…………………………………………………………………………
adres,
nr
telefonu,
e-mail:
……………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………
imiona, nazwiska osób do kontaktu ze strony Wykonawcy: ………………………………
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe ZO-PWJF-01/11/2014 dotyczące postępowania
prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jakub Fraszka na dostarczenie roślin
okrywowych oraz dwóch
Różaneczników (Rododendronów) w postaci drzewiastej do
zasadzenia w ogrodzie W DRZEWACH mieszczącym się w Nałęczowie przy ulicy Klonowej
2
w ramach projektu „Odnowa W drzewach” – projekt rozwoju turystyki regionalnej
Nałęczowa” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, składam/składamy niniejszą
ofertę:
Łączna cena netto za dostarczenie roślin zgodnie ze specyfikacją:
………………………………………………………
(słownie: ………………………………………………………………………..)
Łączna cena brutto za dostarczenie roślin zgodnie ze specyfikacją:
…………………………………………………
(słownie: ………………………………………………………………………..)
1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy/ się wykonać zgodnie z wymaganiami
określonymi w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr ZO-PWJF01/11/2014”.
2. Oświadczam/y/, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty
wykonania zamówienia.
3. Oświadczam/y/, że zapoznałem/liśmy/ się ze „Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia nr ZO-PWJF-01/11/2014”, udostępnioną przez Zamawiającego i nie
wnoszę/imy/ do niej żadnych zastrzeżeń.
4. W razie wybrania mojej/naszej/ oferty zobowiązuję/zobowiązujemy/ się do podpisania
umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y/, że załączone do oferty
dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień upływu terminu
składania ofert (art. 297 k.k. )
6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1. ……………………………….……
2. …………………………………….
3. …………………………………….
(………….., dn. ………………….).
.................................................................
(podpis/y osoby/ osób uprawnionej/ych)
Download