Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy

advertisement
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy
.....................................................
(pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………………….
zam. …………………………………………………………………………………………………….
Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego, w brzmieniu:
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) albo od organu lub instytucji dysponujących środkami
publicznymi (…) lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę
albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu
dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”,
Oświadczam, że:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa i adres Wykonawcy
1. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania działalności zgodnej z przedmiotem
zamówienia, tj. decyzję właściwego miejscowo organu inspekcji sanitarnej stwierdzającą, że miejsce
przygotowania posiłków odpowiada przepisom prawnym i sanitarny (oraz zobowiązuję się dostarczyć
ją Zamawiającemu w dniu podpisania umowy).
2. Oświadczam, że posiadam potencjał ekonomiczny i finansowy pozwalający na wykonanie
zamówienia.
3. Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania
zamówienia.
4. Oświadczam, że dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o odpowiednich
kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
5. Oświadczam, iż posiadam decyzje właściwego miejscowo organu inspekcji sanitarnej stwierdzające,
że pojazd (pojazdy) wykorzystywane do transportu posiłków i warunki przewozu żywności
odpowiadają przepisom prawnym i sanitarnym (dotyczy posiłków dowożonych).*
*- niepotrzebne skreślić
…………………………………
Miejscowość, dnia
……….……..…………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
Download