Formularz ofertowy

advertisement
Modernizacja systemu ochrony biernej poprzez punktową naprawę powłoki izolacyjnej
Załącznik nr 2 do SIWZ
nr sprawy: 2015/PSG3/WNP-001862
…………..………………….
Pieczęć adresowa wykonawcy
(Miejscowość i data)
Formularz ofertowy
w postępowaniu na:
Modernizację oznaczeń trasy gazociągów w/c
W odpowiedzi na ogłoszenie o Zamówieniu ja/my niżej podpisani
Nazwa......................................................................................................................
Siedziba...................................................................................................................
Nr telefonu (do kontaktu) ......................................................................................
Nr telefonu komórkowego …………………………………………………………..
Nr faksu (do kontaktu) ..........................................................................................
Adres e-mail (do kontaktu) ...................................................................................
nr NIP.......................................................................................................................
nr REGON................................................................................................................
składam/y ofertę w postępowaniu niepublicznym, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, znak sprawy 2015/PSG3/WNP-001862, w przedmiocie udzielenia
zamówienia niepublicznego na: Modernizację systemu ochrony biernej poprzez punktową naprawę
powłoki izolacyjnej („Postępowanie”).
Oferta została przygotowania zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
1. Oferta Cenowa
Wartość netto
……………………………………………………………………….PLN
słownie: …………….……………………………………………………… PLN
Wartość VAT
…………………………………………………………..…………. PLN
słownie:………………………………………………………………….… PLN
Wartość brutto
…………………………………………………………..…………. PLN
słownie: ………………………………………………………………….… PLN
Modernizacja systemu ochrony biernej poprzez punktową naprawę powłoki izolacyjnej
2.
Termin realizacji zamówienia
01 września 2017 r.
3.
Okres gwarancji i rękojmi
………………
4.
Oświadczenia
1. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią SIWZ i akceptujemy w całości wszystkie
warunki w niej zawarte, jako wyłączną podstawę procedury przetargowej i odstępujemy
od własnych warunków realizacji zamówienia.
2. Oświadczam, iż dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
niniejszego zamówienia, a osoby realizujące niniejsze zamówienie spełniają wymagania
określone w punkcie 6.1.2. SIWZ.
3. Oświadczam, iż akceptuję termin realizacji zamówienia, na który zostanie zawarta
umowa, określony w SIWZ.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od
upływu terminu składania ofert.
5. Akceptujemy formę i termin płatności: 30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
6. Oświadczam, że akceptuję wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ
i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty i do końca
jego realizacji nie ulegną one zwiększeniu.
5.
Załączniki do oferty
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Modernizacja systemu ochrony biernej poprzez punktową naprawę powłoki izolacyjnej
Zastrzeżenie Wykonawcy
6.
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
______________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
7.
Inne informacje Wykonawcy

Dane osób, które będą podpisywały umowę ze strony
(imię, nazwisko, stanowisko)*:
______________________________________________________
Wykonawcy
______________________________________________________

Dane
osoby
wyznaczonej
ze
strony
Wykonawcy
jako
(imię, nazwisko, tel. kontaktowy)*:
______________________________________________________
Koordynator
______________________________________________________

Korespondencja do Wykonawcy będzie kierowana*:
a) pocztą elektroniczną (e-mail): ………………………………….;
b) faksem: ………………………………….;
c) listownie: na adres: ………………………………….;
*Podanie powyższych informacji usprawni podpisanie umowy w sytuacji wyboru oferty Wykonawcy. W przypadku trudności
z określeniem danych osób, które będą podpisywały umowę, należy wskazać ilość osób reprezentujących (w takim przypadku
wprowadzone zostanie wolne pole do uzupełnienia)
Podpisano w ___________ dnia _________ ___ r.
_________________________
[Podpis i pieczątka Wykonawcy]
Download