(Formularz nr 1)

advertisement
Oświadczenie
Nr postępowania: 501/PN-32/2017
OŚWIADCZENIE
o przynależności do grupy kapitałowej
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa 250 karnetów
uprawniających pracowników MPWiK SA do korzystania z usług rekreacyjnych
i sportowych”
Ja/my niżej podpisany/i ..............................................................................................................
……………..................................................................................................................................
[imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy]
- jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
[pełna nazwa i adres firmy]
oświadczam(-y), że:
1
należę do tej samej grupy kapitałowej (*)
2
nie należę do tej samej grupy kapitałowej (*)
(*) – niepotrzebne skreślić
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(tekst jednolity - Dz.U. z 2017 r., poz. 229) z innymi Wykonawcami, którzy złożyli
odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.
Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - TAK – NIE*
Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
* - niepotrzebne skreślić (dot. sytuacji określonych w art. 24 ust. 11 zd. 2 ustawy Pzp)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards