OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany/a ..………… (imię i nazwisko

advertisement
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a ...................................................................................................................…………
(imię i nazwisko)
zamieszkały .............................................................................................................................................…
(adres zamieszkania)
legitymujący/a się dowodem osobistym .....................................................................................
wydanym przez ..................................................................................................................................…….
świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającego z
art. 233 Kodeksu karnego
oświadczam, że:
• nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,
• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz .U. z
2002r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.).
.......................................
(miejscowość, data)
......................................
(podpis)
Download