Oświadczenie - baza eksploatacyjna

advertisement
..................................... dn. .......................
(miejscowość)
(data)
OŚWIADCZENIE – BAZA EKSPLOATACYJNA
Ja, niżej podpisany/a .............................................................................PESEL:........................................
(imię i nazwisko)
zamieszkały/a .............................................................................................................................................
(adres zamieszkania)
legitymujący/a się dowodem osobistym ....................................................................................................
(seria i numer)
wydanym przez ..........................................................................................................................................
Oświadczam, że dysponuje bazą eksploatacyjną, która znajduje się :
……………………………………………………………………………………………….......
(adres)
"Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".
.............................................................
podpis
baza eksploatacyjna - miejsce wyposażone w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne
umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi
co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia
ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards