oświadczenie o bazie - Starostwo Powiatowe w Kartuzach

advertisement
Starostwo
Powiatowe
w Kartuzach
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
PN- EN ISO 9001:2009
Wydanie zezwolenia do zawodu
przewoźnika
Indeks
F30/Po-31/D
Edycja
D
Strona 1
Kartuzy, dnia .................................
........................................................
(oznaczenie przedsiębiorcy)
........................................................
(telefon)
Oświadczenie o posiadaniu bazy eksploatacyjnej
Oświadczam, że dysponuję bazą eksploatacyjna, która jest wyposażona w odpowiedni sprzęt
techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej
w sposób zorganizowany i ciągły w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących
elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków,
miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.
Adres bazy eksploatacyjne: ..........................................................................................................
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
…................................................................
czytelny podpis
D-Starostwo Powiatowe/Po-31
Download