baza eksploatacyjna

advertisement
.................................................
miejscowość, data
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany(-a)
……...……………………………………………………………,
(imię i nazwisko)
zamieszkały(-a)
……...……………………………………………………………,
(adres zamieszkania)
legitymujący(-a) się dowodem osobistym ……….…………………………………………….,
wydanym przez
……………………………………………………………………
numer PESEL
oświadczam
że
dysponuję
bazą
eksploatacyjną¹
zlokalizowaną
w
………………………………………………………………………………………………..*
JESTEM ŚWIADOMY/A ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ
FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA.
ZA ZŁOŻENIE
Niniejsze oświadczenie zostało złożone na wniosek strony w postępowaniu
administracyjnym o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika
drogowego.
* - adres bazy należy wskazać jeżeli jest inny niż adres wskazany zgodnie z pkt. 1 wniosku
o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
¹ baza eksploatacyjna – miejsce wyposażone w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia
techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany
i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce
postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub
naprawy pojazdów.
..................................................................
podpis przedsiębiorcy
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards