WZÓR OŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKA o ochronie danych

advertisement
OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA / PRACODAWCY*
Ja niżej podpisany …………………………………………………………………………..
Zamieszkały…………………………………………………………………………..……..
PESEL………………………………………………………………………………...……..
Oświadczam, że wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowy
Urząd Pracy w Wyszkowie dla celów związanych z rozpatrzeniem wniosku oraz realizacją
umowy o sfinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego
pracowników i pracodawcy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) wyłącznie dla potrzeb realizacji procesu kształcenia
ustawicznego.
…………………….……
………………………….………………..
Miejscowość i data
Czytelny podpis składającego oświadczenie
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards