oświadczenie pracownika o zgodzie na przetwarzanie danych

advertisement
Załącznik nr 1a
Oświadczenie pracownika
Ja ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie, udostępnianie i archiwizowanie danych osobowych dotyczących mojej
osoby przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu dla celów związanych z rozpatrywaniem wniosku oraz
realizacją umowy dotyczącej procesu kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków Krajowego
Funduszu Szkoleniowego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r.
poz. 922) wyłącznie dla potrzeb realizacji ww. procesu kształcenia.
…………………………………………..
( miejscowość, data )
………..………………….……………
( czytelny podpis )
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards