Wiedza drogą do sukcesu

advertisement
„ Wiedza drogą do sukcesu”
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
O WYRAŻENIU ZGODY
N A P R Z E T WA R Z A N I E D A N Y C H O S O B O W Y C H
W związku z przystąpieniem do projektu „Wiedza drogą do sukcesu” realizowanego w
ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie
„Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie ochrony środowiska, i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem
rozwiązań innowacyjnych”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych oraz mojego wizerunku.
…………………………………
(miejscowość i data)
……………………………………
(czytelny podpis uczestnika projektu)
Operacja realizowana jest w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards