KARTA OCENY PRACOWNIKA SŁUŻBY BHP

advertisement
KARTA OCENY PRACOWNIKA SŁUŻBY BHP
Uwaga! Niniejszą kartę należy złożyć do OIP w Gdańsku najpóźniej
do dnia 30 września br.
Nazwisko i imię uczestnika
Adres miejsca pracy, adres zakładu (ów)
Stanowisko
Staż pracy ogółem
Staż pracy w bhp
Branża, rodzaj własności
Wykształcenie
Liczba pracowników w zakładzie (ach)
Formy dokształcania z datami ukończenia
(studia podyplomowe, kursy, szkolenia bhp-owskie itp)
Działalność społeczna uczestnika i staż w organizacjach, stowarzyszeniach itp.
Dotychczasowe nagrody uczestnika i wyróżnienia o charakterze bhp-owskim
Inne szczególne osiągnięcia w dziedzinie bhp ( np. publikacje , wdrażanie systemów zarządzenia
bezpieczeństwem pracy itp.)
Liczba pracowników służby bhp w zakładzie (ach)
Komórka jednoosobowa
Wyrażenie zgody na udział w konkursie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów promocji ochrony pracy (zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych).
UZASADNIENIE WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
1
2
Download