ANALIZA STANU BHP w FIRMIE

advertisement
Formularz
Analiza stanu bhp- lista wstępna z przeglądu
Lp.
Temat
1.
2.
Statystyka wypadkowości i realizacja wniosków.
Statystykę chorób zawodowych i skuteczność
podjętych działań.
Statystyka zdarzeń potencjalnie wypadkowych i
skuteczność podjętych działań.
Statystyka awarii i skuteczność akcji
ratowniczych oraz podjętych działań
zapobiegających.
Instrukcje obsługi i bezpiecznego wykonywania
prac, ich aktualność, znajomość przez
pracowników.
Wyniki badań środowiska pracy:
- zapylenie,
- hałas,
- drgania (wibracja),
- substancje niebezpieczne i szkodliwe,
- promieniowanie jonizacyjne, laserowe,
elektromagnetyczne itd.,
- oświetlenie.
Wyniki kontroli wewnętrznych w zakresie:
- organizacji stanowisk pracy,
- stosowanych maszyn, urządzeń,
- narzędzi,
- materiałów.
Stwierdzone podczas kontroli wewnętrznych
sytuacje nieprzestrzegania przez pracowników
przepisów oraz zasad bhp.
Zgłoszone przez pracowników nieprawidłowości
w zakresie bhp.
Wnioski z kontroli organów zewnętrznych.
Szkolenia bhp:
- wstępne,
- okresowe,
- specjalistyczne.
Badania lekarskie.
Kwalifikacje zawodowe pracowników.
Kwalifikacje zdrowotne pracowników.
Środki ochrony zbiorowej.
Środki ochrony indywidualnej.
Odzież robocza i ochronna.
Prace szczególnie niebezpieczne:
- identyfikacja,
- rejestr,
- instrukcje, procedury.
Konsultowanie zagadnień bhp z pracownikami
lub ich przedstawicielami.
Ergonomia.
Podwykonawcy.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Stwierdzone
nieprawidłowości
1
Propozycje działań
naprawczych
22. Ocena ryzyka zawodowego.
Opracował ................................
(data, podpis)
2
Download