SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA STANOWISK ROBOTNICZYCH

advertisement
SZKOLENIE BHP- TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU
STANOWISKA KIEROWNICZE, PRACODAWCY
PAKIET NR. 9
Imię I Nazwisko ............................................................
Data i miejsce urodzenia ..........................................................
Nr ...................
Zakreśl prawidłową odpowiedź lub wpisz brakujące słowa.
1.Jaki akt prawny reguluje podstawowe prawa i obowiązki, pracodawcy i pracownika w zakresie
prawa pracy:
a) rozporządzenie MPiPS w sprawie ogólnych przepisów BHP
b) rozporządzenie RM w sprawie służby BHP
c) kodeks Pracy
2. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:
a) Najwyższa Izba Kontroli
b) Państwowa Inspekcja Pracy
c) Prokuratura
3.Kto ponosi koszty związane z badaniem okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy?
a) Pracodawca,
b) Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
c) Państwowy Zakład Ubezpieczeń.
4. Przed dopuszczeniem do pracy nowo zatrudniony pracownik w pierwszym dniu pracy powinien
przejść szkolenie bhp:
a) Instruktaż wstępny ogólny
b) Szkolenie podstawowe
C) Szkolenie okresowe
`
5. Instruktaż stanowiskowy pracownik przechodzi:
a) Tylko przy przyjęciu do pracy
b) Po wprowadzeniu znaczącej zmiany technicznej, technologicznej lub organizacyjnej
c) Przy okazji szkoleń okresowych bhp
6. Badania kontrolne wykonuje się po chorobie trwającej dłużej niż:
a) 10 dni
b) 20 dni
c) 30 dni
7. Na obsługę jakich urządzeń wymagane są dodatkowe szkolenia/uprawnienia:
a) Wózka widłowego
b) Pulpitów sterowniczych
c) Tokarki
8. Czynniki szkodliwe i uciążliwe to:
a) Żrące ciecze
b) Hałas
c) Sztuczne oświetlenie
www.uslugi-bhp.pl
1
9. Za stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy odpowiada:
a) Pracodawca
b) Służba BHP
c) Pracownik
10. Mężczyzna/ Kobieta przy pracy stałej jednorazowo może podnosić ciężary o masie nie
przekraczającej: Mężczyzna Kobieta
a) 30 kg
a) 12 kg
b) 24 kg
b)15 kg
c) 45 kg
c) 25 kg
11. Komu należy zgłosić zaistniały wypadek przy pracy:
a) Społecznemu Inspektorowi Pracy
b) Pracodawcy
c) Przewodniczącemu Związków Zawodowych
12. Do obowiązku pracownika, który zauważył wypadek należy:
a) Udzielenie pierwszej pomocy
b) Zgłoszenie wypadku do Sanepidu
c) Zgłoszenie wypadku do PIP
13.Gaśnicą oznaczoną literą A można gasić:
a) Ciała stałe
b) Ciecze
c) Metale
14. Zdjęcie przedstawia gaśnicę :
a) Śniegową - na dwutlenek węgla
b) Proszkową
c) Płynową
15. Na obsługę jakich urządzeń wymagane są dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne (wymień
przynajmniej 3 urządzenia):
a)............................................
b)............................................
c).............................................
16. Prowadząc resuscytacje krążeniowo-oddechową wykonujemy:
a) 2 wdechy/ 30 ucisków b) 3 wdechy/ 30 ucisków c) 4 wdechy/ 40 ucisków
17. Poszkodowanemu przy omdleniach:
a) Podajemy wodę
b) Podajemy lekarstwa uspokajające
c) Układamy go w bezpiecznej pozycji
……………………………………..
(podpis uczestnika szkolenia)
www.uslugi-bhp.pl
2
Download