Szkolenie okresowe pracowników administracyjno

advertisement
Szkolenie okresowe pracowników
administracyjno-biurowych i innych
– regulacje prawne z zakresu bhp dla pracowników
administracyjno-biurowych
i innych
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Prawda
Fałsz
Aktem prawnym mającym najwyższą rangę zawierającym regulacje
prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej.
Pracownik w żadnym wypadku nie może oddalić się z miejsca
pracy może tylko powstrzymać się od pracy.
Obowiązek pracodawcy dostarczenia pracownikowi nieodpłatnie
odzieży roboczej i obuwia roboczego posiadających właściwości
ochronne i spełniające wymagania określone w Polskich Normach,
gdy odzież stanowiąca własność pracownika jest narażona
w procesie pracy na zniszczenie lub zabrudzenie lub gdy okazuje
się to konieczne ze względu na wymagania technologiczne,
sanitarne lub bhp jest jednocześnie uprawnieniem pracownika.
Pracownik nie musi uczestniczyć w szkoleniach i instruktażach
w zakresie bhp, może od razu wziąć udział w egzaminie
sprawdzającym, jeżeli uważa, że jest w stanie uzyskać z niego
pozytywny wynik.
Pracownik może być ukarany karą porządkową w postaci
upomnienia, nagany, kary pieniężnej.
Pracodawca lub osoba przez niego upoważniona najpierw karze
pracownika karą porządkową a następnie może ale nie musi
wysłuchać usprawiedliwienia pracownika.
Karze grzywny w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł. może zostać
ukarana osoba, która będąc odpowiedzialną za stan bhp w zakładzie
7.
pracy albo kierując pracownikami, nie przestrzega przepisów lub
zasad bhp.
Wykroczeniem jest tylko takie naruszenie przepisów i zasad bhp,
8. które prowadzi (skutkuje) do zagrożenia zdrowia lub życia
pracowników.
Pracownik odpowiedzialny za bhp w zakładzie pracy może być
pociągnięty do odpowiedzialności karnej, jeżeli nie wywiązuje się
z obowiązków w zakresie bhp i naraża przez to pracowników na
9.
bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężki uszczerbek
na zdrowiu, nawet jeżeli sam skutek w postaci śmiertelnego lub
ciężkiego wypadku przy pracy wcale nie nastąpił.
Wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy jest nagłe zdarzenie
wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze z pracy
10. do domu lub w drodze z domu do pracy, bez względu na to czy
droga ta była najkrótsza, czy też nie i nie ma również znaczenia, że
droga ta została przerwana.
6.
Szkolenia bhp w firmie
1
Download