odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bhp

advertisement
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE
PRZEPISÓW LUB ZASAD BHP
Szkolenia bhp w firmie” ©
szkolenie wstępne ogólne 18
Wykroczenia przeciwko prawom pracownika
Karze grzywny podlegają pracodawcy lub
osoby kierujące pracownikami, jeżeli m.in.:
wbrew obowiązkowi
wyposażają stanowiska pracy
w maszyny i inne urządzenia
techniczne, które nie spełniają
wymagań dotyczących oceny
zgodności.
nie wykonują
w wyznaczonym terminie
podlegającego wykonaniu
nakazu inspektora pracy.
Szkolenia bhp w firmie” ©
wbrew obowiązkowi stosują:
ƒ materiały i procesy technologiczne bez
uprzedniego ustalenia stopnia ich
szkodliwości dla zdrowia pracowników
i bez podjęcia odpowiednich środków
profilaktycznych,
ƒ substancje i preparaty chemiczne
nieoznakowane w sposób widoczny
i umożliwiający ich identyfikację,
ƒ niebezpieczne substancje i niebezpieczne
preparaty chemiczne nieposiadające kart
charakterystyki tych substancji,
a także opakowań zabezpieczających
przed ich szkodliwym działaniem, pożarem
lub wybuchem.
szkolenie wstępne ogólne 19
Odpowiedzialność karna pracodawcy
§
Szkolenia bhp w firmie” ©
W przypadku naruszenia przepisów bhp
poprzez narażenie pracowników na bezpośrednie
niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia
albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
pracodawca podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3 (art. 220 § 1 kk).
szkolenie wstępne ogólne 20
Odpowiedzialność porządkowa pracowników
Przesłanki odpowiedzialności porządkowej pracownika
bezprawność zachowania
(zachowanie się w sposób
naruszający przepisy prawa pracy)
zawinienie
(wina umyślna lub nieumyślna)
Przy stosowaniu kary
pracodawca bierze pod
uwagę
rodzaj
naruszenia
obowiązków
pracowniczych
Szkolenia bhp w firmie” ©
stopień winy
pracownika
dotychczasowy
stosunek
pracownika do
pracy
szkolenie wstępne ogólne 21
Rodzaje kar pracowniczych
Rodzaje kar pracowniczych
Kara upomnienia
lub kara nagany
Nieprzestrzeganie przez pracownika:
ƒ ustalonej organizacji i porządku
w procesie pracy,
ƒ przepisów bhp,
ƒ przepisów przeciwpożarowych,
ƒ przyjętego sposobu potwierdzania
przybycia i obecności w pracy oraz
usprawiedliwiania nieobecności
w pracy.
Szkolenia bhp w firmie” ©
Kara pieniężna
ƒ nieprzestrzeganie przez pracownika
przepisów bhp lub przepisów
przeciwpożarowych
ƒ opuszczenie pracy bez
usprawiedliwienia
ƒ stawienie się do pracy w stanie
nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu
w czasie pracy
Kara pieniężna za jedno naruszenie oraz
za każdy dzień nieusprawiedliwionej
nieobecności nie może być wyższa od
jednodniowego wynagrodzenia
pracownika.
szkolenie wstępne ogólne 22
Download