PROGRAMU SZKOLENIA OKRESOWEGO W DZIEDZINIE

advertisement
PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO Z ZAKRESU
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bhp (Dz. U. nr 180, poz. 1860, ze zm.)
PRACOWNICY NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH
Lp.
Temat zagadnienia
Ilość
godzin*
I. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z
uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.
1. Prawa i obowiązki pracodawcy oraz odpowiedzialność w świetle
zasad i przepisów bhp – 30 minut.
1.
2. Prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność pracownika wynikające z
przepisów prawa pracy dotyczących zasad i przepisów bhp –
30 minut.
2
3. Profilaktyka ochrony zdrowia – 15 minut.
4. Wypadki przy pracy /definicja wypadku przy pracy/ i choroby
zawodowe, świadczenia – 15 minut.
II. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz
zasady i metody likwidacji lub ograniczania oddziaływania tych
czynników na pracowników.
1. Technologia wykonania i organizacja stanowiska pracy – 15 minut.
2. Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy
– 30 minut.
2.
3. Badania i pomiary środowiska pracy – 15 minut.
3
4. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej – 30 minut.
5. Zasady i przepisy bhp przy obsłudze maszyn i urządzeń
technicznych – 30 minut.
6. Zasady i przepisy bhp w transporcie ręcznym i zmechanizowanym 15 minut.
III. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy oraz w
sytuacjach zagrożeń /pożar, awarie/.
3.
1.
Zasady postępowania w razie wypadku przy pracy, zasady
udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej – 45 minut.
3
1
2. Postępowanie powypadkowe, - 30 minut.
3.
Zasady postępowania w przypadku powstania awarii, pożaru
– 15 minut.
4. Ochrona p. poż. /podstawowy sprzęt p. poż., zasady ewakuacji/ 45 minut.
IV. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej
pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.
4.
1. Okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy – 30 minut.
1
2. Działania profilaktyczne, ograniczające możliwość zaistnienia
wypadku – 15 minut.
5.
V. Sprawdzenie wiadomości
Razem
1
10
* godzina lekcyjna - 45 minut
PRACOWNICY NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH
Lp.
Temat zagadnienia
Ilość
godzin*
I. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy.
1. Prawa i obowiązki pracodawcy oraz odpowiedzialność za
naruszanie zasad i przepisów bhp.
Prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność pracownika wynikające z
przepisów prawa pracy dotyczących zasad i przepisów bhp –
45 minut.
1.
2. Ochrona pracy kobiet – 30 minut.
3
3. Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników – 15 minut.
4. Wypadki przy pracy /definicja wypadku przy pracy/, choroby
zawodowe oraz świadczenia z nimi związane – 15 minut.
- okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy – 15 minut.
- działania profilaktyczne, ograniczające możliwość zaistnienia
wypadku – 15 minut.
2.
II. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi
w procesach pracy, metod ochrony przed zagrożeniami dla
zdrowia i życia pracowników.
2
7. Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy
– 30 minut.
2
8. Ograniczenie oddziaływania czynników środowiska pracy na
pracownika – 30 minut.
- postęp w zakresie organizacji pracy,
- badania i pomiary środowiska pracy,
- środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
9. Zasady i przepisy bhp przy obsłudze maszyn i urządzeń
technicznych biurowych – 30 minut.
III. Organizacja stanowisk pracy biurowej z uwzględnieniem zasad
ergonomii w tym stanowisk wyposażonych w monitory
ekranowe i inne urządzenia biurowe.
3.
1.
Zagrożenia na stanowisku pracy biurowej wyposażonym w
monitory ekranowe oraz inne urządzenia biurowe – 45 minut.
2.
Organizacja stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe z
uwzględnieniem zasad ergonomii – 45 minut.
2
IV. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń
/pożar, awaria/. Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie
wypadku.
1. Obowiązki pracownika i pracodawcy w razie wypadku - 15 minut.
4.
5
2.
Ochrona p. poż. /podstawowy sprzęt p. poż/, zasady ewakuacji
– 30 minut.
3.
Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej – 45 minut.
V. Sprawdzenie wiadomości
Razem
2
1
10
* godzina lekcyjna – 45 minut
3
Download