załączniki do konkursu - Urząd Miasta Częstochowy

advertisement
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
Urząd Miasta Częstochowy
Wydział Polityki Społecznej
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU „CIEMNA STRONA UZALEŻNIEŃ”
(proszę wypełniać pismem DRUKOWANYM)
Imię i nazwisko Uczestnika
Nr telefonu i e-mail Uczestnika
Nazwa szkoły
i klasa
Adres szkoły
Imię i nazwisko Rodzica lub
Opiekuna prawnego
KATEGORIA*
* postawić znak X przy właściwej
kategorii
Praca fotograficzna
Praca filmowa
1. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie „Ciemna strona uzależnień”, na zasadach określonych
Regulaminie Konkursu.
2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie internetowej
Organizatora www.czestochowa.pl i akceptuję jego postanowienia.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby Konkursu - wyłonienia zwycięzcy,
ogłoszenia wyników na stronie internetowej www.czestochowa.pl, przyznania nagrody, publikacji
sprawozdań i materiałów informacyjnych z działań realizowanych w ramach Konkursu.
4. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych jest dobrowolne, mam prawo dostępu
do treści swoich danych i ich poprawiania.
5. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż administratorem danych osobowych udostępnionych
przez Uczestników Konkursu jest Organizator tj. Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42 217 Częstochowa, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespół
Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Częstochowy
6. Oświadczam, że złożona przeze mnie praca jest mojego autorstwa, nie narusza praw osób trzecich
i nie była zgłoszona w innym konkursie.
.................................................................
czytelny podpis uczestnika Konkursu
Potwierdzam oświadczenie woli niepełnoletniego uczestnika Konkursu:
..................................................................
data ..................................
czytelny podpis opiekuna prawnego
niepełnoletniego uczestnika Konkursu
Załączniki do zgłoszenia:
1) Praca konkursowa
2) W przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika
konkursu „Ciemna strona uzależnień”
Download