Deklaracja uczestnictwa w projekcie

advertisement
Załącznik nr 10 do umowy z dn. 24.10.2016r.: oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu: deklaracja uczestnictwa w projekcie
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Zainwestuj w swoją przyszłość”
Ja, niżej podpisana/ny ……………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
uczennica/uczeń szkoły ……………………………………………………………………………………………………………...................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa szkoły, adres)
deklaruję udział w Projekcie „Zainwestuj w swoją przyszłość”, realizowanym przez innoPark Sp. z o.o. we
współpracy z Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach oraz Zarządem Województwa Śląskiego, w ramach Osi
Priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia
zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3.
Wsparcie szkolnictwa zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
1.
Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie
określone w §4 Regulaminu Projektu „Zainwestuj w swoją przyszłość”
2.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Projektu i tym samym zobowiązuję się do
systematycznego udziału w dwóch wybranych formach wsparcia, do których zostałam/em
zakwalifikowana/y.
3.
Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji Projektu oraz po
jego zakończeniu.
4.
Oświadczam, iż jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 § 1
kodeksu karnego (Dz. U. z 1977, nr 88, poz. 533 z późn. zm) oraz, że podane informacje w
wszelkich formularzach niezbędnych do udziału w projekcie są zgodne ze stanem faktycznym.
5.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
……………………………………………………………………..
(miejscowość, data)
……………………………………………………………………..
(czytelny podpis uczestnika projektu)
……………………………………………………………………..
(podpis prawnego opiekuna*)
* Wymagany w przypadku, gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią
Projekt „Zainwestuj w swoją przyszłość” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014 - 2020
Download