ZGODA

advertisement
ZGODA
ZGODA
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (córki, syna) .............................................................
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (córki, syna) .............................................................
.................................................................. ucznia klasy ......................................... na wycieczkę
.................................................................. ucznia klasy ......................................... na wycieczkę
szkolną organizowaną przez ..........................................................................................................................
szkolną organizowaną przez ..........................................................................................................................
w terminie ........................................................................................................................................................
w terminie ........................................................................................................................................................
Oświadczam, że zostałam/em zapoznana/y z programem wycieczki i w pełni go akceptuję.
Oświadczam, że zostałam/em zapoznana/y z programem wycieczki i w pełni go akceptuję.
Zostałam/em zapoznana/y również z regulaminem wycieczki.
Zostałam/em zapoznana/y również z regulaminem wycieczki.
Stwierdzam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na realizację przedłożonego mi programu.
Stwierdzam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na realizację przedłożonego mi programu.
Dziecko moje przyjmuje / nie przyjmuje * leki .........................................................................
Dziecko moje przyjmuje / nie przyjmuje * leki .........................................................................
......................................... Proszę opiekuna o podawanie w/w leków w terminach przeze mnie
......................................... Proszę opiekuna o podawanie w/w leków w terminach przeze mnie
podanych poniżej. Dziecko jest uczulone / nie jest uczulone * na .............................................
podanych poniżej. Dziecko jest uczulone / nie jest uczulone * na .............................................
............................................................................................................................. ........................
.................................................................................................................. ...................................
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że po zakończonej imprezie dziecko:
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że po zakończonej imprezie dziecko:

odbiorę osobiście

odbiorę osobiście

dziecko może samodzielnie wrócić do domu

dziecko może samodzielnie wrócić do domu

upoważniam do odbioru mojego dziecka Panią / Pana..............................................................

upoważniam do odbioru mojego dziecka Panią / Pana..............................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.........................................................
podpis rodziców / opiekunów
* właściwe podkreślić
........................................................
podpis rodziców / opiekunów
* właściwe podkreślić
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards